Legislație cadru

DenumireDescriere
Lista cerințelor legaleactualizată la data de 21.12.2023. Afișată 21.12.2023 
OME 3693/01.02.2024pentru aprobarea Metodologiei-cadrul privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat. Afișat 15.02.2024
OME 3691/01.02.2024pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, licență/ diplomă și disertație. Afișat 15.02.2024
HG 56/25.01.2024Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior. Afișat 15.02.2024
OME 6901/28.12.2023Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2024
OME 3020/08.01.2024pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat. Afișat 22.01.2024
HG 1339/29.12.2023privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior. Afișat 22.01.2024
OME 6768/12.12.2023pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții Afișat 22.01.2024
Legea 199/04.07.2023Legea învățământului superior, actualizare Legis 02.11.2023. Afișat 21.12.2023
OMAI 151/26.09.2023Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 15-1996. Afișat 21.12.2023
OME 6463/02.10.2023privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.  Legis 21.12.2023 Afișat 21.12.2023
HG 811/08.09.2023Norme metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți (UBc 15472/11.09.2023), afișat 11.09.2023
OME 4224/ 06.07.2022pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile. Afișat 19.05.2023
OME 4139/29.06.2022privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate (DPPD). Anulează pe 3850/2017. Afișat 18.07.2022
OME 3102/08.02.2022Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat. Afișat 24.03.2022
OME 3106/09.02.2022Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/ diplomă și disertație. Afișat 24.03.2022
HG 369/29.03.2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației (UBc 4425/01.04.2021). Afișată 07.04.2021
HG 642/07.08.2020privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Afișată 13.08.2020
OMEC 4151/24.04.2020privind modificarea OMEN 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și scolarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018. Afișat 30.04.2020
OMEC 4151/24.04.2020Anexa 1 - Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de MEC pentru înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență. Afișată 30.04.2020
HG 457/04.05.2011privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, actualizată până la 05.12.2018. Afișată 05.12.2018. Anulată de HG 1339/29.12.2023
Legea 1/2011 LEN - anulată de Legea 199/2023Legea educaţiei naţionale, actualizată până la data de 13.12.2022, afișată 14.12.2022
Legea 84/24.07.1995Legea învăţământului, actualizată până la data de 01.07.2010
Legea 128/12.07.1997Statutul personalului didactic, actualizată până la data de 27.01.2010
Legea 441/18.07.2001privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă completată de L 224/2005
Legea 416/18.07.2001privind venitul minim garantat, actualizare Legis 10.12.2021. Afiașata 10.12.2021
Legea 544/12.10.2001privind liberul acces la informații de interes public (actualizată până la data de 01.02.2013). Afișată 09.05.2016
Norme L544/2001Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001. Afișată 09.05.2016.
HG 1294/13.08.2004privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Actualizare 03.06.2021
Legea 224/11.07.2005 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
OUG 75/12.07.2005privind asigurarea calității educației (actualizată până la data de 30.12.2014). Aprobată de Legea 87/2006. Afișată în data de 09.05.2016
Legea 288/24.06.2004privind organizarea studiilor universitare, actualizată până la data de 25.03.2013
HG 890/20.08.2008privind calificările şi titlurile conferite absolvenţilor înmatriculaţi în anul I 2005-2008
OG 10/12.08.2009privind dreptul studenţilor Universităţii "Spiru Haret" de a continua studiile. Anulată de art. 1 din Legea 109/26.05.2017
Ordonanţa 22/29.08.2009privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare în valută art. 1 şi 3 şi Anexa modificate de Legea 1/2010
Legea 1/2010pentru aprobarea OG 22/2009  
HG 72/27.02.2013privind aprobarea normelor metodologie pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ elev. Actualizare Legis 10.12.2021. Afișat 10.12.2021
OMEN 3392/27.02.2017Privind criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanți la învățământul de stat, învățământ cu frecvență. Actualizare la data de 16.10.2017, afișat 26.10.2017
Legea 376/28.09.2004Privind bursele private. Actualizare Legis 19.12.2022. Afișată 19.12.2022.
OMECTS 3666/30.03.2012Codului drepturilor și obligațiilor studenților (afișat 09.05.2016)
OMEN 3047/15.01.2018Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018. Afișat 05.12.2018
MECTS 5745/13.09.2012Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (anulat de OMEN 3850/2017)
OMEN 3850/02.05.2017Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, actualizare Legis 17.09.2018 (afișat 21.09.2017). Anulat de 4139/29.06.2022
OMEN 657/21.11.2014Regulamentul privind regimul actelor de studii. Anulat de OMEC 4156/2020
OMEC 4156/27.04.2020Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior. Afișat 28.05.2020.
OMEN 651/19.11.2014Metodologia privind mobilitatea academică a studenților. Afișat 31.08.2016
HG 607/23.07.2014privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență. Afișat 31.08.2016
OMENȘ 5921/06.12.2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Afișat 14.11.2019
OMENCȘ 5922/06.12.2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Afișat 14.11.2019
OMENCȘ 5923/06.12.2019pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Afișat 14.11.2019
OMENCȘ 6125/20.12.2016Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenlor de licență/ diplomă și disertație. Anulat de OME 3106/2022
OMENCȘ 6102/15.12.2016Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat (valabil începând cu anul universitar 2017-2018). Anulat de OME 3102/2022
HG 42/31.01.2017Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți. Vezi art. 205 din Legea 1/2011. Actualizare Legis 10.12.2021. Afișat 10.12.2021
OG 42/26.08.2015privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (respectarea capacității de școlarizare). Actualizare Legis 07.02.2017. Afișat 28.11.2017  
HG 25/26.08.2014privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimulu străinilor în România. Actualizată la 22.11.2017, afișată 22.11.2017
Legea 16/1996Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în 2014, afișată 21.12.2017
HG 681/29.06.2011Codul studiilor doctorale. Actualizare 6.12.2017. Afișat 05.12.2018
OMENCȘ 6156/22.12.2016Organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini. Actualizare Legis 27.03.2023. Afișat 27.03.2023
OMEN 3714/21.05.2018Regulamentul de organizarea, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic (RMU) al universităților din România. Afișat 05.12.2018
HG 577/09.08.2017Denumirea calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017. Actualizată și afișată 05.12.2018.
OMEN 5039/05.09.2018privind aprobare corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/ calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România, prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare. Afișat 22.01.2024
HG 902/09.11.2018pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior. Afișată 05.12.2019
OMEN 3130/05.02.2019pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior din România (UBc 2742/2019). Afișat 17.03.2021
OMEN 3131/05.02.2019pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizarea instituțiilor de învățământ superior de stat din România. Afișat 02.12.2019
OMEN 3200/21.02.2019privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță. Afișat 05.12.2019
OMEN 4750/12.08.2019privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior. Afișat 05.12.2019
OMEN 5140/11.09.2019pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților. Afișat 05.12.2019
OMEN 5146/12.09.2019privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile. Afișat 05.12.2019
OMEN 3473/17.03.2017privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018, actualizare Legis la data de 05.01.2021 (UBc 122/05.01.2021). Afișat 07.01.2021
OMEN 3900/16.05.2017Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018. Afișat 18.06.2021
HG 844/20.08.2008privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/ perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România. Afișată 16.06.2021
Legea 307/12.07.2006privind apărarea împotriva incendiilor, actualizare Legis 31.01.2022, afișată 31.01.2022
OMAI 163/29.02.2007pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Afișat 14.12.2022
Legea 481/08.11.2004privind protecția civilă, actualizare Legis 31.01.2022, afișat 31.01.2022
HG 1425/11.10.2006Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncăr nr. 319/2016, actualizare Legis 31.01.2022, afișată 31.01.2022
Legea 252/10.06.2003privind registrul unic de control. Afișată 10.04.2023

HG-URI PRIVIND STRUCTURILE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

(SPECIALIZĂRILE/ PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ)

HG 568/28.07.1995valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 1371/03.12.1996valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 294/16.06.1997valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1997/1998 (valabilă şi seral)
HG 442/31.07.1998valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1998/1999 şi 1997/1998 (modifică HG 294/1997)
HG 535/01.07.1999 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1999/2000 (valabila şi pentru seral şi ff, conf. art. 4)
HG 696/17.08.2000 valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (înlocuieşte HG 535/1999, valabila şi pentru seral şi ff)
HG 1215/29.11.2000 valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (valabilă şi pentru seral şi ff chiar dacă nu precizează)
HG 410/25.04.2002 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003, înlocuită de 944/2002
HG 944/02.08.2002 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003
HG 1082/11.09.2003valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003 şi 2003/2004
HG 1609/30.09.2004valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2004/2005
HG 676/28.06.2007 valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 2005/2006, 2006/2007 şi 2007/2008
HG 981/22.08.2007 completare HG 676/2007 pentru Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
HG 635/11.06.2008 republicată MOf 834/11.12.2008 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2008/2009
HG 749/24.06.2009valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2009/2010 şi pentru 2010/2011 pentru ceea ce nu este completat sau modificat de HG 631/2010
HG 1093/ 30.09.2009Actualizare HG 749/2009 pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor şi structurii universităţilor
HG 631/30.06.2010pentru actualizarea HG 749/2009 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2010/2011. Acolo unde nu modifică şi nu completează se aplică HG 749/2009 actualizată cu HG 1093/2009.
HG 966/29.09.2011valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2011-2012. Afişată 04.10.2011.
HG 707/18.07.2012valabilă pentru seriile care au început studii în anul universitar 2012-2013. Afișată 18.10.2012.
HG 69/27.02.2013Valabilă pentru seriile care au inceput studiile în anul universitar 2012-2013. Afișată 08.04.2013.
HG 493/17.07.2013Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Afișată 02.09.2013.
HG 580/09.07.2014Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Conține titlurile pentru seriile înmatriculate în anul I cu anul 20011-2012 până la 2013-2014. Afișată 24.07.2014
HG 575/15.07.2015Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 781/23.09.2015. Afișată 04.05.2016
HG 376/18.05.2016Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 654/14.10.2016. Afișată 18.10.2016
HG 140/16.03.2017Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 615/30.08.2017. Afișată 03.11.2017
HG 158/29.03.2018Valabilă pentru seria de anul 2018-2019. Actualizare Legis 21.09.2018, cu HG 692/05.09.2018. Afișată 21.09.2018
HG 326/23.05.2019Valabilă pentru seria de anul I 2019-2020. MOf 476/10.06.2019. Actualizare HG 640/27.08.2019. Doar UBc. Afișată 05.12.2019
HG 299/09.04.2020Valabilă pentru seria de anul I 2020-2021. MOf 375/11.05.2020. Doar Bacău. Afișată 28.05.2020
HG 403/31.03.2021Valabilă pentru seria de anul I 2021-2022. MOf 378/12.04.2021. Afișată 15.06.2021
HG 883/19.08.2021Actualizare Hg 403/2021. Afișată 31.08.2021
OME 5566/05.11.2021Privind aprobarea Listei instituțiilor de învământ superior acreditate care organizează, în anul 2021-2022, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și grade didactice. Afișat 08.05.2023
HG 433/30.03.2022Valabilă pentru seria de anul I 2022-2023. UBc 5453. Afișată 14.04.2022
OME 5812/29.09.2022Privind aprobarea Listei instituțiilor de învământ superior acreditate care organizează, în anul 2021-2022, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și grade didactice. Afișat 08.05.2023
HG 367/20.04.2023Valabilă pentru seria de anul I 2023-2024. UBc 5915. Afișată 29.06.2023
HG 650/03.08.2023Valabilă pentru seria de anul I 2023-2024. UBc 10421. Modifică HG 367/2023.

ORDINELE DE MINISTRU ȘI HG PENTRU APROBAREA PROGRAMELOR DE MASTER EVALUATE DE ARACIS

 OMECT 5538/30.09.2008Valabil cu anul universitar 2008-2009.
OMECTS 5394/30.09.2009Valabil pentru seria de anul I 2009-2010. Nu se specifică în ordin anul de aplicare. Modifică OMECT 3628/2008 (s-ar putea aplica cu 2008/2009)
OMECTS 4630/11.08.2010Valabil pentru seria de anul I 2010-2011.
OMECTS 5483/28.09.2011Valabil pentru seria de anul I 2011-2012
OMECTS 4945/31.07.2012Valabil pentru seria de anul I 2012-2013. Afișat 16.06.2014
HG 581/30.07.2013Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Conține actualizările din HG 303/16.04.2014. Afișată 03.05.2016
HG 582/16.07.2014Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Actualizată cu HG 827/01.10.2014. Afișată 03.05.2016
HG 595/22.07.2015Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 778/23.09.2015. Afișată 03.05.2016
HG 402/02.06.2016Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 664/14.09.2016. Afișată 18.10.2016
HG 117/16.03.2017Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 614/30.08.2017. Afișată 03.11.2017
HG 691/05.09.2018Valabilă pentru seria de anul I 2018-2019. Actualizare Legis 21.09.2018 a HG 185/04.04.2018. Afișată 21.09.2018
HG 318/23.05.2019Valabilă pentru seria de anul I 2019-2020. MOf 500/20.06.2019. Actualizare HG 641/27.08.2019. Doar UBc. Afișată 05.12.2019
HG 297/09.04.2020Valabilă pentru seria de anul I 2020-2021. MOf 372/08.05.2020. Doar Bacău. Afișată 28.05.2020
HG 385/31.03.2021Valabilă pentru seria de anul I 2021-2022. MOf 374/12.04.2021. Afișată 15.06.2021
HG 906/19.08.2021Actualizare HG 385/2021. Afișată 31.08.2021
HG 434/30.03.2022Valabilă pentru seria de anul I 2022-2023. UBc 5543. Afișată 14.04.2022
HG 356/20.04.2023Valabilă pentru seria de anul I 2023-2024. UBc 6071. Afișată 29.06.2023
HG 651/03.08.2023Valabilă pentru seria de anul I 2023-2024. UBc 14022. Modifică HG 356/2023. Afișată 09.08.202