Ghid de studii

I. Prezentarea Universității

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o poartă larg deschisă pentru toți tinerii care vor să se instruiască, să-și dezvolte orizontul cultural și de cunoaștere, că capete competențe și abilități utile societății românești actuale. Totodată, „Universitatea aproape de tine” este o fereastră spre viitor pentru toți cei care doresc să se perfecționeze pe tot parcursul vieții.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a dezvoltat aria domeniilor şi a programelor de studii, având, în prezent, o structură formată din cinci facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are două componente: formarea iniţială a personalului pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar și formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Clubul Sportiv „Știința” Bacău, înființat la data de 1 mai 1966, are ca scop principal organizarea activității sportive de performanță în cadrul Universității. Clubul Sportiv ,,Știința” Bacău are următoarele secții: atletism, karate, badminton, sport aerobic, handbal (feminin şi masculin), volei (feminin şi masculin).

Liga Studențească face parte din identitatea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și a fost înființată în anul 1990. Liga s-a afirmat ca o organizație cu un puternic impact social și cultural, implicându-se, atât în medierea conflictelor sociale, cât și în organizarea de acțiuni cu caracter educativ și de divertisment pentru studenți, apărând interesele tuturor studenţilor.

Prin deciziile strategice, adoptate în cadrul Universității, s-a urmărit creşterea calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, repoziţionat pe principii noi, moderne. Conţinutul specializărilor/ programelor de studii este revizuit şi îmbunătăţit permanent, pornindu-se de la definirea şi delimitarea clară a competenţelor profesionale și transversale în domeniul studiilor universitare de licență și master. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doctorat acreditate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar prin programe postdoctorale de cercetare avansată şi prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează şi cursuri de formare profesională a adulţilor, precum şi studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională.

Studiile universitare de licenţă au o durată de trei, respectiv patru ani şi sunt organizate în domeniile fundamentale ale științelor inginerești, științelor umaniste și artelor, sociale, matematică și științe ale naturii, științelor biologice și biomedicale, științei sportului și educației fizice, pe următoarele domenii de licenţă: Calculatoare şi Tehnologia informaţiei, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare, Inginerie chimică, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și Management, Mecatronică și Robotică (patru ani – 240 de credite), Limbă și literatură, Științe ale comunicării, Matematică, Informatică, Biologie, Știința mediului, Științe ale educației, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Marketing, Educație fizică și sport, Kinetoterapie și Psihologie (trei ani – 180 credite).

Activitatea didactică și de cercetare din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfăşoară în două campusuri, formate din clădiri, cu o suprafaţă totală de 26.095 mp. Patrimoniul Universității corespunde standardelor academice și asigură desfăşurarea procesului de învăţământ și de cercetare, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi cu numărul de studenţi.

Biblioteca Centrală Universitară dispune de un număr total de 448 locuri în 5 săli de lectură şi o suprafaţă de 1511 mp, oferind studenţilor şi cursanţilor un fond de publicaţii de peste 243.000 volume de bibliotecă, de toate categoriile şi pe diferite suporturi de informaţie, la care se adaugă alte zeci de mii de publicaţii cu acces full-text din bazele de date ştiinţifice, abonate de universitate, care acoperă literatura de specialitate română şi străină, recomandată în fişele disciplinelor, corespunzătoare misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi programelor de studii.

Baza sportivă a Universității, situată în Campusul Mărăşeşti, are în componență: un miniteren de fotbal cu gazon sintetic și tribună; două terenuri de tenis; un teren de handbal; un teren de baschet; o pistă de alergare, o groapă de nisip pentru sărituri, cu o suprafață totală de 6073 mp în aer liber. În corpul B se află:

  • 2 săli de sport, cu o suprafața totală de 251 mp, pentru activități de gimnastică, aerobic, jocuri sportive, deservite de vestiare și dușuri, un cabinet cadre didactice și o sală de curs;
  • 1 sală de sport, cu o suprafață de 160 mp, pentru activități de volei, baschet, jocuri sportive, deservită de grupuri sanitare, vestiare și dușuri, un cabinet cadre didactice, o sală de curs.

De asemenea, Universitatea mai dispune de un centru de practică la Vatra Dornei, folosit în special, pentru activitățile de practică în sporturi de iarnă, turism şi orientare sportivă şi practică în staţiuni balneoclimaterice de către studenții din cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Cabana are o suprafață desfășurată de 378 mp, cu o capacitate totală de cazare de 30 de paturi.

Fundația UNSR a inițiat proiectul Radio UNSR, având ca obiectiv general constituirea unei platforme de comunicare dedicată, atât studenților, cât și profesorilor. Radio UNSR Bacău a fost înființat în anul 2013 și emite național on-line de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Postul de televiziune „Academic TV” funcționează ca un laborabor multi-media pentru studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care doresc să acumuleze experiență în activități de tip multi-media. Postul de televiziune „Academic TV” se adreseză, atât studenților, cât şi cadrelor didactice ale Universității.

Cazarea studenţilor este asigurată prin cele 4 cămine, cu o capacitate totală de 950 paturi. Studenții și cursanții, care solicită cazare în cămine, sunt informaţi despre reţeaua spaţiilor de cazare, repartizarea acestora pe facultăţi, Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi situația cazărilor în anul curent. În cadrul căminelor există condiţii optime de cazare: oficii pentru prepararea hranei, acces internet, cablu tv etc. Servirea mesei este asigurată studenților și cadrelor didactice la Cantina-Restaurant a Universității, cu o capacitate de 400 locuri. Studenţii, care iau masa la cantină, au dreptul să folosească bunurile puse la dispoziţie în cadrul acesteia, să facă propuneri pentru întocmirea meniurilor şi a programului de funcţionare, prin intermediul comitetului de cantină. Studenţii sunt reprezentaţi, în relaţiile cu organele de conducere ale Universităţii, de către comitetul de cantină. Studenţii, care prestează activităţi în cadrul comitetului de cantină, încheie un Contract de voluntariat cu Universitatea şi primesc credite, conform Regulamentului privind creditele acordate pentru acţiunile de voluntariat.

II. Structura anului universitar

Informaţii despre facultăţile şi programele de studii ale Universității, admiterea la studii de licenţă, studii de master sau doctorat, oferta educaţională (anul I licenţă, învățământ cu frecvenţă, la distanță și cu frecvență redusă, studii universitare de master, cursuri postuniversitare, doctorat) sunt postate pe site-ul universității și pe paginile web ale facultăților. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pune la dispoziţia acestora, anual, oferta educaţională - programele de studii universitare de licenţă, master şi postuniversitare, doctorat - organizate la nivelul facultăţilor și descriptorii calificărilor universitare obţinute la absolvirea unui program de studii.

Anul universitar începe în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate de minimum 3 săptămâni de examene (anii terminali au în semestrul 6, respectiv 8, 12 săptămâni de activități didactice). Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. Senatul universitar aprobă, anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu. Fiecare an universitar, indiferent de ciclul de studii, are 60 de credite transferabile, pentru disciplinele obligatorii (impuse) şi discipline opţionale.

III. Pachetul informativ al facultăților

  1. Facultatea de Inginerie;
  2. Facultatea de Litere;
  3. Facultatea de Ştiinţe;
  4. Facultatea de Ştiinţe Economice;
  5. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.