Departamentul de Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Tendinţa de modernizare, specifică actualei societăţi informaţionale, şi-a pus amprenta şi asupra procesului de educaţie şi instruire a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Astfel, pentru a acoperi nevoile celor care doresc să înveţe fără a-şi întrerupe activitatea profesională, universitatea a înfiinţat în baza aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 12/20.04.1999, Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă (CSIDD), începând cu data de 20.04.1999. 

În prezent, activitatea ID-IFR la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este coordonată de Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR). Departamentul funcţionează conform standardelor de dotare şi organizare elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în şedinţa din data de 31 ianuarie 2013.

Învăţământul la distanţă (ID) cuprinde programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ informatizat, a unor sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi evaluare, precum şi a unui sistem tutorial, ce reprezintă cadrul educaţional prin care li se asigură studenţilor asistenţă şi consiliere din partea tutorilor, resurse de învăţământ specifice şi sisteme de comunicaţii bidirecţionale.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) cuprinde programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: înlocuirea orelor de predare (curs) prin activităţi de studiu individual, comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, întâlniri periodice cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor aplicative prevăzute de planurile de învăţământ (seminarii, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).