Colegiul pentru Învățământ Terțiar Nonuniversitar

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ terţiar nonuniversitar la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza planurilor-cadru, programelor și Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei. Cursurile se desfășoară în limba română.

ADMITERE 2024

Metodologia de admitere la Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2024-2025(PDF)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

Nr. crt.DomeniulCalificarea profesională  Tip învățământ/ Forma de învățământDurata de studiiNr. claseNr. locuri*
1MecanicăTehnician operator mașini cu comandă numerică  Învățământ de masă, cu frecvență - ZI1 an128
2Sănătate și asistență pedagogicăAsistent medical de laboratorÎnvățământ de masă, cu frecvență - ZI3 ani1  28

* numărul de locuri acordat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4583/04.06.2024, Anexa nr. 5.

Calificarea profesională se va organiza doar dacă va fi atins numărul minim de înmatriculați, în condițiile legii (nu mai putin de 15).

CONDIȚII DE ADMITERE

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacaluareat sau diplome echivalente.

Înscrierea candidaţilor se va desfășura online, pe platforma https://admitere.ub.ro, sau la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

CALENDARUL ADMITERII

PerioadaEtapa
15 iulie – 23 august 2024Înscrierea candidaţilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

PerioadaEtapa
26.08.2024- ora  12.00Afișarea listelor cu candidații înscriși
- orele 12.00 - 16.00Depunerea contestațiilor
27.08.2024- ora 12.00Afișarea listelor finale cu candidații înscriși, după soluționarea contestațiilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

PerioadaEtapa
27.08.2024- ora 9.00Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  
28.08.2024- ora 12.00Afișarea rezultatelor la proba scrisă
- orele 12.00 - 16.00Depunerea contestațiilor 
29.08.2024- ora 12.00Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor  
02-03.09.2024- orele 08.00 - 16.00Confirmarea locului
04.09.2024- ora 12.00Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Universității)

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • adeverinţă de absolvire a liceului sau, dacă există, diplomă de bacalaureat sau, după caz, dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (plata online a taxei de înscriere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii).

PROBE DE CONCURS:

A. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

 • Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
 • Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau   echivalente.

B. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă).

 • Proba 1 - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente;
 • Proba 2 - nota obținută la proba scrisă.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,5 x media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente, la care se adaugă 0,5 x nota obținută la proba scrisă.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu această notă, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

Criterii de departajare la medii egale: departajarea candidaților se face mai întâi după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

TAXE ADMITERE:

 • Taxa de înscriere: 50 lei*
 • Taxa de înmatriculare: 25 lei*.

*În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere la art.13 alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).

INFORMATII SI DETALII

Domeniul Mecanică: 0234 580 170

Domeniul Sănătate și asistență pedagogică: 0234 542 411