Informații de interes public

 Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi instituţiile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activitatea unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Activitatea de informare publică în Universitatea din Bacău este reglementată de  Legea 544/2001,  H.G. 123/2002.

Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului de conducere se găsesc la Secretariatul Rectoratului Universităţii din Bacău. Responsabil este dl Adrian-Laurenţiu Apăvăloaei. Consultarea pe site-ul Universităţii este restricţionată din motive de securitate a declaranţilor.  

INFORMAȚII PUBLICATE DIN OFICIU

Universitatea comunică anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct de pe site-ul Universităţii, accesând următoarele link-uri:Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii din Bacău;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programele de audienţă;
 3. Numele şi prenumele persoanei din conducerea Universităţii şi ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale Universităţii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de web;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţile de contestare a deciziei universităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

INFORMAŢIILE OFERITE LA CERERE

Cererile de informare se primesc:

 • de către angajaţii Registraturii Universităţii, secretarul-şef al Universităţii din Bacău, Secretarii-şefi ai facultăţilor şi cancelarul general al Universităţii;
 • la Registratura Universităţii din Bacău, dacă solicitarea de informaţie este formulată în scris.

În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris, în contextul în care complexitatea informaţiilor de comunicat reclamă acest lucru.

Pentru cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), solicitantul va primi o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.

LA CÂT TIMP VEŢI PRIMI RĂSPUNSUL?

 • Reprezentanţii mass-media care au solicitat verbal o informaţie vor primi răspunsul în maximum 24 de ore, în cazul în care solicitantul nu a fost îndrumat să redacteze o cerere în scris.
 • În cazul în care informaţia este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.
 • Dacă informaţia solicitată este de interes public, veţi primi un răspuns, pe suportul specificat de dumneavoastră (e-mail, fax sau scris) în 10 zile.
 • Dacă prin complexitatea documentării, informarea angajează o perioadă mai mare pentru redactare, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect, comunicarea informaţiei putând interveni cel mai târziu la 30 de zile de la data solicitării, cu informarea solicitantului.
 • În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură informarea solicitantului despre acest lucru în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Registratura Universităţii.

CUM POATE FI CONTESTATĂ DECIZIA UNIVERSITĂŢII?

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii Universităţii din Bacău, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Bacău.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 din Legea 544/2001.

CARE SUNT DATELE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL CETĂŢENILOR?

Conform art. 112 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

MODELE DE CERERE ŞI RECLAMAŢII

Documentele pot fi descărcate, tipărite, completate şi depuse la Registratura Universităţii din Bacău