Recunoaștere diplomă doctor

Procedura de recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute  în străinătate se aplică pentru:

 • instituții acreditate de învățământ universitar sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale Uniunii Europen, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic;
 • alte instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare decât cele menționate, care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar;
 • cetățeni români;
 • cetățeni din state membre ale Uniunii Eropene, ale Spațiului Economic European, din Cadrul Confederației Elvețiene;
 • cetățeni din state terțe;
 • pentru Republica Moldova se aplică Legea nr. 174/09.06.2022, pentru ratificarea Acordului din Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București la 23.11.2021.

Scopul recunoașterii

 • înscrierea la programele postuniversitare;
 • obținerii abilitării;
 • ocupării unei funcții didactice sau de cercetare.

Depunere dosar

Sediul universității

Universitatea „Vasile Alecsandri” din BacăuCalea Mărășești nr. 157, Rectorat, Corpul D, etajul I, sala D103E-mail: rector@ub.ro

Acte necesare

 1. Cerere recunoaștere PhD
 2. Documente personale de identitate, în copiecarte de identitate/ pașaport;dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română), și traducere legalizată (pentru celelalte limbi), în copie.
 3. carte de identitate/ pașaport;
 4. dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română), și traducere legalizată (pentru celelalte limbi), în copie.
 5. Diploma de doctorcopia traducerii legalizate, dacă actul este emis în altă limbă decât română;
 6. copia traducerii legalizate, dacă actul este emis în altă limbă decât română;
 7. Curriculum vitaeîn limba română sau engleză, care să includă detalii privind activitatea anterioară de conducere de doctorat (după caz).
 8. Lista de lucrăriîn limba română sau engleză.
 9. în limba română sau engleză.

Autentificare acte de studii supuse recunoșterii

 • Diplomele de doctor obținute în Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
 • Diplomele emise în statele din afara UE, semnatare ale convenției, vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga;
 • Diplomele emise în statele din afara UE, nesemnatare ale Convenției de la Haga, vor fi supra-legalizate de către autoritățile competente din țara de emitere a diplomei. Supra-legalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/ Oficiul Consular al României în țara respectivă, sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
 • Diplome emise în statele din afara UE, unde nu există misiuni diplomatice ale României sau nu au misiuni diplomatice în România, vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă;
 • Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Evaluare documente

 • Evaluarea documentelor și eliberarea Deciziei Rectorului de recunoaștere sau nerecunoaștere se realizează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului;
 • Termenu de completare a dosarului de recunoaștere este de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea solicitării de completare;
 • Termenul de eliberare a Deciziei Rectorului se poate prelungi cu maxim 15 zile calendaristice pentru primirea documentelor de completare (dacă au fost solicitate).

Eliberarea Deciziei de recunoaștere se face:

 • Decizia Registratură, la sediul universității, în programul de lucru al universității;
 • prin poștă, la adresa declarată;
 • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe).

Eliberare duplicat

 • Nu se eliberează duplicat, ci doar o copie, documentul având aplicabilitate doar în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Procedura de contestare

 • Contestațiile, în cazul nerecunoașterii, se depun la în temen de 15 zile calendaristice de la comunicare, printr-o cerere care se depune la Registratura Universității sau se transmite pe adresa rector@ub.ro. Contestațiile sunt rezolvate în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrare. În urma contestației, decizia poate fi atacată prin instanțele judecătorești competente.

Procedura pentru Recunoașterea a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau întru-un domeniu profesional, obținute în străinătate poate fi consultată și lansată prin Punctul de Contact Unic Electronic

Adrian-Laurențiu APĂVĂLOAEI, secretar-șef universitate

Adresa de e-mail: rector@ub.ro

Telefon: (+40) 234 542 411, interior 144

Fax: (+40) 234 545 753

Cadru normativ

OMECȘ nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.