Desfășurarea studiilor universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 4 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu;
  • un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul UBc, având la bază un plan de învăţământ, cu o durată de 1 semestru. Planul de învăţământ cuprinde discipline destinate dobândirii de competențe profesionale generale avansate. Acestea se propun astfel încât să fie suficient de generale pentru a fi urmate de către toți studenții-doctoranzi și în același timp să fie utile pentru pregătirea acestora în vederea realizării tezei de doctorat. Finalizarea studiilor la toate disciplinele din planul de învăţământ se face prin examen, fiecare disciplină având prevăzute şi creditele transferabile care se alocă la promovarea ei. Programul de pregătire universitară avansată este organizat pe baza sistemului de credite transferabile, numărul de credite corespunzător unui semestru fiind de 30.

Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, fiecare student-doctorand elaborează, sub coordonarea directă a conducătorului său de doctorat, un proiect de cercetare ştiinţifică pe baza căruia se face admiterea la programul de cercetare ştiinţifică. Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu studentul-doctorandul, în corelaţie cu preocupările de cercetare ale studentului-doctorand şi cu programul său de pregătire universitară avansată, cu domeniul de specialitate al conducătorului de doctorat, cu politica şi programele UBc în domeniul cercetării ştiinţifice, cu baza materială disponibilă și cu sursele de finanțare identificate.

Pentru promovarea în programul de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand susţine proiectul său de cercetare ştiinţifică, într-o şedinţă publică, organizată în cadrul departamentului din care face parte conducătorul de doctorat.Studenții-doctoranzi promovaţi în programul de cercetare ştiinţifică (începând cu anul II de studii universitare de doctorat) vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat,Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică, care, după semnarea de către studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat şi aprobarea de către directorul CSD/ CSUD, este anexat la contractul de studii universitare de doctorat şi devine planul după care se elaborează teza de doctorat.

Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică prevede susţinerea a 3 rapoarte de cercetare şi prezentarea tezei de doctorat în departamentul de specialitate la sfârşitul programului de cercetare ştiinţifică. În Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică vor fi precizate perioadele propuse pentru susţinerea rapoartelor de cercetare (referatelor de doctorat) şi denumirile acestora, în care studentul-doctorand prezintă rezultatele intermediare ale cercetării efectuate, precum şi data estimativă de prezentare a tezei de doctorat în departamentul de specialitate.