Admitere școala doctorală

La Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru un singur program de doctorat.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenţii unui ciclu de studii universitare de masterat (care au acumulat cel puțin 300 de credite transferabile) şi absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 288/2004.Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă (sau echivalentă), de studii aprofundate sau de masterat.Candidatul admis la studii universitare de doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui ciclu de studii (de la înmatriculare până la susţinerea publică a tezei de doctorat) calitatea de doctorand, calitate asimilată cu cea de asistent de cercetare sau asistent universitar, după caz.

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024* 

Prima sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 04 - 06 septembrie 2023;
 • sustinerea testului lingvistic :- Limba Engleză, 06 septembrie 2023, ora 12.00,  sala C 14;- Limba Franceză, 06 septembrie 2023, ora 12.00, sala Traian Cantemir;
 • susţinerea probei de admitere: 07 septembrie 2023, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: 08 septembrie 2023.

Rezultate admitere:

A doua sesiune: 

 • înscrierea candidaţilor: 11 – 13 septembrie 2023;
 • sustinerea testului lingvistic – Lb. engleză/Lb. franceză: 13 septembrie 2023 (după ora 11.00);
 • susţinerea probei de admitere: 14 septembrie 2023, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: 15 septembrie 2023.

*perioadele pot fi extinse la solicitarea conducătorilor de doctorat

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 2. diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 3. cartea de identitate/paşaportul;
 4. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat în România, finanţate de la buget);
 8. certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;
 10. dosar plic;
 11. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE
CUANTUMUL TAXELOR
 • Taxă de admitere 100 lei
 • Taxă competență lingvistică 60 lei
 • Taxă de înmatriculare 50 lei
 • Taxă anuală de studii 5000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)**

**Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.