Admitere școala doctorală

La Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru un singur program de doctorat.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenţii unui ciclu de studii universitare de masterat (care au acumulat cel puțin 300 de credite transferabile) şi absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 288/2004.Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă (sau echivalentă), de studii aprofundate sau de masterat.Candidatul admis la studii universitare de doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui ciclu de studii (de la înmatriculare până la susţinerea publică a tezei de doctorat) calitatea de doctorand, calitate asimilată cu cea de asistent de cercetare sau asistent universitar, după caz.

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025* 

Prima sesiune:

 • înscrierea candidaţilor pentru susținerea testului lingvistic: 02 septembrie 2024;
 • susținerea testului lingvistic – Lb. Engleză/ Lb. franceză: 03 septembrie 2024;  
 • înscrierea candidaţilor pentru  proba de admitere: 04 - 05 septembrie 2024;
 • susţinerea probei de admitere: 06 septembrie 2024, conform opţiunii conducătorilor de doctorat anunțată la începutul perioadei de înscriere;
 • anunţarea rezultatelor concursului: 09 septembrie 2024;  
 • confirmarea locului: 10 septembrie 2024.

A doua sesiune: 

 •  înscrierea candidaţilor pentru susținerea testului lingvistic: 12 septembrie 2024;
 • susținerea testului lingvistic – Lb. Engleză/ Lb. franceză: 13 septembrie 2024;  
 • înscrierea candidaţilor pentru  proba de admitere: 16 - 17 septembrie 2024;
 • susţinerea probei de admitere: 18 septembrie 2024, conform opţiunii conducătorilor de doctoratanunțată la începutul perioadei de înscriere;
 • anunţarea rezultatelor concursului: 19 septembrie 2024;  
 • confirmarea locului: 20 septembrie 2024.

*perioadele pot fi extinse la solicitarea conducătorilor de doctorat

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 2. diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 3. cartea de identitate/paşaportul;
 4. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 8. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;
 9. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE
CUANTUMUL TAXELOR
 • Taxă de admitere 150 lei
 • Taxă competență lingvistică 65 lei
 • Taxă de înmatriculare 60 lei
 • Taxă anuală de studii 6200 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)**

**Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.