Proiecte internaționalizare

RAPOARTE FINALE DE IMPLEMENTARE Proiecte CNFIS-FDI 2022 și 2023 

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Domeniu 2: Creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din  Romania

1.  RFI _Proiect CNFIS-FDI-2023-F-0055 cu titlul: Consolidarea strategiei de internaționalizare a UBc prin extinderea parteneriatelor și intensificarea mobilității academice (Inter_Connect_ UBc)

2.  RFI _Proiect CNFIS-FDI-2022-0132 cu titlul: Mobilitatea academică - suport al creșterii vizibilității internaționale a IOSUD_UBc (Mob_InterVIZ_ UBc)

PROIECT_ FDI-F_0055_2023 CONSOLIDAREA STRATEGIEI DE INTERNAȚIONALIZARE A UBc PRIN EXTINDEREA PARTENERIATELOR ȘI INTENSIFICAREA MOBILITĂȚII ACADEMICE (INTER_CONNECT_ UBc)

Raport implementare proiect CNFIS- FDI nr. F- 0055/2023 (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Scopul proiectului:

Dezvoltarea și rafinarea strategiei de internaționalizare a procesului educațional și a activității de cercetare din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin continuarea și intensificarea acțiunilor menite să asigure calitatea și competitivitatea resursei umane și a infrastructurii - 2 componente indispensabile asigurării climatului corespunzător pentru formarea tinerilor specialiști și integrarea pe piața muncii.

Activitați în cadrul proiectului:

Pentru realizarea obiectivelor stabilite se propun activitățile:

A1./ Os 1-5. Continuarea demersurilor pentru dezvoltarea cooperării academice internaționale prin intensificarea participării la întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu parteneri din Franța, Spania, Italia, Belgia,  Austria, Portugalia, Moldova, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Canada, Maroc, Algeria, Turcia, pe grupuri de lucru, pentru dezvoltarea/ consolidarea temelor comune, evaluarea rezultatelor, identificarea noilor oportunități și direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea în comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de studenți și cadre didactice etc.).

1.1. Extinderea și diversificarea activităților realizate (workshop-uri, prelegeri/studii de caz, modelarea si optimizarea metodelor experimentale, conferințe invitate) in colaborare cu specialiști de la universitățile partenere (Spania, Franța, Turcia, Bulgaria, Portugalia, Polonia, Republica Moldova) si companiile din mediul privat din regiunea Nord-Est, in cadrul Școlii de Studii Doctorale - UBc, pentru cele 3 domenii de Doctorat (Ingineria Mediului, Inginerie Industrială, Filologie) și programele de Master din domenii conexe, gestionate de facultățile de Inginerie, Litere și Științe (protecția mediului – MPMI/MOEP; valorificarea bioresurselor – CMB/SIPAE; inginerie industrială – MFPI/SACI; transculturalitate – LFPC/LEPC/CLR; Informatică aplicată – IAST).

1.2. Identificarea factorilor limitativi si precizarea criteriilor pentru acordarea doctoratului european la UBc; propunerea unei Proceduri privind implementarea rutei Doctor Europaeus la UBc .

A2./ Os 1-2. Optimizarea  curriculei universitare pentru Master si Doctorat în conformitate cu cerințele educaționale naționale și internaționale actuale.

2.1. Continuarea implementării de module de învățământ interdisciplinare la Master si Doctorat, in colaborare națională si internațională: a. Ingineria Mediului: TMD1-Metode si tehnici moderne aplicate in depoluarea mediului: tratarea apelor, depoluare fonica, modelarea factorilor de mediu - dezvoltare durabila; TMD2-Obținerea eco-compatibila de noi compuși/materiale cu aplicații industriale; b. Inginerie Industriala: TMD1-Strategii de proiectare experimentale; TMD2-Materiale avansate/metode de testare si determinare a caracteristicilor mecanice; c. Filologie: TMD1-Canon literar/canon cultural; TMD2- Filiații literare- mize estetice și morale.

A3./Os 2-3. Actualizarea documentelor/ informațiilor, redactate in lb FR și EN, disponibile in format electronic si tipărit, care să susțină promovarea ofertei educaționale si să faciliteze procesul de selecție/admitere și integrarea  studenților străini.

3.1. Participarea la târguri internaționale în paralel cu organizarea de evenimente pentru promovarea ofertei educaționale.

3.2. Participarea la procesul de evaluare a candidaturilor depuse de studenții AUF pentru obținerea burselor doctorale si post-doctorale Eugen Ionescu și coordonarea stagiilor pentru cei  acceptați de IOSUD-UBc.

3.3. Susținerea financiară în vederea continuării cercetării în laboratoarele UBc a foștilor bursieri Eugen Ionescu care au obținut rezultate notabile - prin acordarea unei burse Vasile Alecsandri_UBc sau alte forme de sprijin.

A4./Os 3-4. Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților internaționale

4.1.Facilitarea transferului de bune practici prin participarea (cadre didactice, personal administrativ) la workshop-uri/ conferințe care dezvoltă aspecte legate de tendințele actuale ale internaționalizării învățământului superior;

4.2. Asigurarea suportului financiar si administrativ pentru realizarea mobilităților externe/ virtuale prevăzute in perioada aprilie-decembrie 2023 (studenți doctoranzi si masteranzi; conducători de doctorat; cercetători/membri ai echipelor de îndrumare a doctoranzilor si masteranzilor).

A5./Os 1-5. Actualizarea bazei de date, la nivelul Școlii de Studii Doctorale, în format electronic, pentru monitorizarea/evaluarea/evidența mobilităților doctoranzilor și cadrelor didactice - outgoing şi incoming.

5.1. Organizarea, anual, la nivelul ȘSD, de mese rotunde/dezbateri pe tema: „Experiența mea privind mobilitatea outgoing/ incoming (doctorand/ cadru didactic/cercetător) versus vizibilitatea internațională a IOSUD_UBc”.

5.2. Crearea unei rețele de alumni internaționali ai UBc.

5.3.Organizarea de cursuri gratuite de lb străine pentru studenți, cadre didactice si personalul tehnic/administrativ in scopul consolidării competentelor lingvistice ale acestora.

A6./Os 1,5. Organizarea de manifestări științifice – videoconferință internațională Formes discursives 27-28 aprilie 2023, Zilele Școlii de Studii Doctorale 10-12 mai 2023, seminar internațional in format hibrid Facétie et thérapie, conferința internaționala OPROTEH, 11-13 mai 2023, Al 26 colocviu franco-român de științe ale comunicării 26-27 octombrie 2023.

A7./Os 5. Continuarea susținerii diseminării si valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării in reviste cu FI ridicat si transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pentru echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători).

A8./Os 1-5. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusă la dispoziție în cadrul parteneriatelor, exploatarea eficientă a celei existente la nivelul UBc cât și modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții.

Calendar activități: A1:L1-9; A2:L1-L4, L7-8; A3:L1-4, L6-9; A4:L1-9; A5:L1-9; A6:L2-7; A7:L1-L9; A8:L1-L9 (aprilie -decembrie 2023).

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

afis masa rotunda proiect FDI 0055

 

 Inag resize

 

Program

 


 

PROIECT CNFIS-FDI_0132/2022 - „MOBILITATEA ACADEMICĂ - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC”

 

Raport implementare (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați _ Anexa 3)

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „MOBILITATEA ACADEMICĂ - SUPORT AL CREȘTERII VIZIBILITĂȚII INTERNAȚIONALE A IOSUD_UBC – MOB_INTERVIZ_ UBC”

 

Proiect CNFIS-FDI_0132/2022

 

Obiectiv: În deplin acord cu planul Strategic de Dezvoltare al Universității „Vasile Alecsandri” Bacău și a cerințelor ARACIS, obiectivul major îl constituie amplificarea acțiunilor privind creșterea vizibilității internaționale a studiilor de master și doctorat, în scopul formării tinerilor și facilitării inserției pe piața muncii într-un context internațional foarte competitiv.

Activități:

A1./Os1-6. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din străinătate (Franța, Spania, Italia, Portugalia, Moldova, Bulgaria, Polonia, Canada, Maroc, Algeria, Turcia), pe grupuri de lucru, pentru dezvoltarea subiectelor comune identificate, evaluarea rezultatelor și inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master și doctorat, care să permită utilizarea în comun a mijloacelor și echipamentelor de cercetare precum și valorizarea resursei umane (schimb de studenți și cadre didactice etc.)

1.1. Diversificarea activităților realizate (prelegeri/studii de caz, modelarea și optimizarea metodelor experimentale, conferințe invitate) în colaborare cu specialiști de la universitățile partenere și agenții economici din regiunea Nord-Est, pentru cele 2 domenii de Doctorat (Ingineria Mediului și Inginerie Industrială) și programele de Master din domenii conexe (protecția mediului – MPMI/MOEP; valorificarea bioresurselor – CMB/SIPAE; inginerie industrială – MFPI/SACI;

1.2. Identificarea factorilor limitativi și propunerea unei Proceduri/model de Acord cadru pentru facilitarea realizării de teze de doctorat interdisciplinare în cotutelă/codirecție.

A2./Os2/4. Continuarea actualizării curriculei universitare pentru Master și Doctorat și corelarea acesteia cu tendințele promovate la nivel național și internațional, răspunzând în același timp cerințelor regionale și indicatorilor de calitate ARACIS. 2.1. Continuarea implementării de module de învățământ interdisciplinare la Master și Doctorat, în colaborare națională și internațională.

A3./Os3. Asigurarea suportului financiar și administrativ pentru realizarea mobilităților externe prevăzute în perioada aprilie-decembrie 2022 (studenți doctoranzi și masteranzi; conducători de doctorat; cercetători/membri ai echipelor de îndrumare a doctoranzilor și masteranzilor).

A4./Os4-5. Actualizarea documentelor/ informațiilor, redactate în limba EN, disponibile în format electronic și tipărit, care să susțină promovarea ofertei educaționale și să faciliteze procesul de selecție/admitere și integrarea studenților străini. 4.1. Participarea la târguri internaționale în paralel cu organizare de manifestări/activități pentru promovarea ofertei educaționale. 4.2. Participarea la procesul de evaluare a candidaturilor depuse de studenții AUF pentru obținerea burselor doctorale și post-doctorale Eugen Ionescu și coordonarea stagiilor pentru cei acceptați de IOSUD-UBc.

A5./Os1-6. Crearea unei baze de date, la nivelul Școlii de Studii Doctorale, în format electronic, pentru monitorizarea/evaluarea/evidența mobilităților doctoranzilor și cadrelor didactice - outgoing şi incoming.

5.1. Organizarea, anual, la nivelul ȘSD, de mese rotunde/dezbateri pe tema: „Experiența mea privind mobilitatea outgoing/ incoming (doctorand/ cadru didactic/cercetător) versus vizibilitatea internațională a IOSUD_UBc”.

5.2. Organizarea de cursuri gratuite de limbi străine pentru studenți, cadre didactice si personalul tehnic/administrativ în scopul extinderii competentelor lingvistice ale acestora. 5.3. Organizarea de întâlniri/ateliere adresate personalului administrativ, privind rolul acestora în procesul de internaționalizare a activității didactice și de cercetare din UBc.

A6./Os1/6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internațională OPROTEH, mai 2022.

A7./Os6. Continuarea susținerii diseminării și valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării în reviste cu FI ridicat și transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării la manifestări științifice cu vizibilitate internațională pentru echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători).

A8./Os1-6. Asigurarea accesului tuturor studenților MD și cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusă la dispoziție în cadrul parteneriatelor, exploatarea eficientă a celei existentă la nivelul UBc cât și modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții.

 

Anunt activitate 17 nov 2022 FDI 0132

 Activitate FDI 0132

 

Marți, 10 mai 2022, începând cu ora 10,00, în Sala BI42,  a avut loc conferința  „Comparison between Romanian and South African doctoral programmes in terms of enrolment procedures and statistical methods used in research” organizată în cadrul Programului  ERASMUS + și a Proiectului CNFIS-FDI-0132-2022, susținută de Associate Professor Marien GRAHAM, PhD, de la Universitatea din Pretoria (Africa de Sud).

poz

Free-form discussion led by: Associate Professor Marien GRAHAM, PhD

Affiliation: Department of Science, Mathematics and Technology Education, Faculty of Education, University of Pretoria, Pretoria, South Africa

Qualifications:

Doctor of Philosophy: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2013

Master of Science: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2008

Bachelor of Science Honours: Mathematical Statistics, University of Pretoria, South Africa, 2004

BSc: Financial Mathematics, University of Pretoria, South Africa, 2003

Bio:

Ms. Marien A. GRAHAM currently holds the position of Associate Professor in the Faculty of Education at the University of Pretoria. She is a rated researcher with the National Research Foundation, South Africa, with a Y1 rating, and serves on the editorial advisory board of Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics. As an academic, Prof Graham has more than 15 years of tertiary undergraduate and postgraduate teaching experience, has supervised ten doctoral and 19 master’s students to completion and is currently supervising one post-doctoral research fellow, 12 doctoral and eight master’s students. She has published one book and three book chapters, more than 60 articles in accredited peer-reviewed journals and has presented her research nationally and internationally. Before joining the Faculty of Education in 2016, Prof Graham was employed at the Faculty of Natural and Agricultural Sciences from 2005 to 2015, where she obtained her doctoral degree in mathematical statistics in 2013. She is a specialist in nonparametric statistics, statistical quality control, assessment and quality assurance in education and training. Prof Graham has contributed to many disciplines such as education, healthcare, social issues, and agroforestry. Her current focus is on quantitative projects involving the analysis of large-scale international assessments and enhancing South Africa’s educational system.


 

Proiect FDI_SSD_(internationalizare) 0123/ 2021: „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

 

Raport implementare (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați _ Anexa 3)

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

 

PROIECT CNFIS-FDI-0123-2021

 

Activități:

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create     - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de studenți si cadre didactice etc.)/Os1-5.

 A2. Actualizarea/reînnoirea Acordurilor cadru de colaborare si/sau Acordurilor Erasmus+/Os1-5.

 A3. Corelarea curriculei pentru Master si Doctorat cu tendințele promovate la nivel național si internațional, răspunzând in același timp si cerințelor regionale prin dezvoltarea unei scheme de instruire integrata si flexibila la nivel-MD in colaborare cu specialiști de la instituțiile partenere. Continuarea implementării modulului de învățământ/cercetare interdisciplinar la Master si Doctorat, conceput pe baza subiectelor in derulare si a celor nou identificate.

i) Ingineria Mediului: TD1- Metode si tehnici moderne aplicate in depoluarea mediului: - a) tratarea apelor; - b) depoluare fonica; – c) modelare factorilor de mediu; - d) dezvoltare durabila. TD2: - Obținerea eco-compatibila de noi compuși/materiale cu aplicații industriale: - a) tehnici inovante utilizate in obținerea si caracterizarea de noi compuși bioactivi; - b) materiale cu proprietăți catalitice utilizate pentru protecția mediului.

ii) Inginerie Industriala: TD3:  - Materiale avansate, metode de testare si determinare a caracteristicilor tehnologice: - a) managementul calității in sistemele industriale; - b) investigarea materialelor /suprafețelor prin analiza imaginii./Os2-3.

 A4. Elaborarea unor documente ( in format electronic si tipărit) care sa susțină promovarea ofertei educaționale si sa faciliteze procesul de selecție/admitere si integrarea a studenților străini. 4.1. Redactarea ghidului pentru admiterea la doctorat a candidaților din UE si din alte tari non-UE (EN/FR). 4.2. Actualizarea conținutului ghidului studentului internațional–LMD la UVABc /Os3-5.

 A6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internaționala OPROTEH, 25-27 Mai 2021/Os1/5.

 A7. Susținerea diseminării si valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării in reviste cu FI ridicat si transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării* la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pt. echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători)/Os5.

 A8. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusa la dispoziție in cadrul parteneriatelor, exploatarea eficienta a celei existenta la nivelul UVABc cat si modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții/Os1-5.

 Calendar activități* (mai-decembrie 2021): A1:L1-8; A2:L1-L5; A3:L1-3, L5-8; A4:L1-8; A5:L1-8; A6:L1, L6-7; A7:L1-L8; A8:L1-L8.

*Toate activitățile prevăzute in cadrul proiectului  - se vor realiza - cu respectarea masurilor privind pandemia COVID-19.


JOI, 18 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS va avea loc SEMINARUL: Importanța internaționalizării procesului didactic şi de cercetarepercepția studenților doctoranzi din cadrul IOSUD-UVABc şi a studenților străini - bursieri AUF organizat în cadrul PROIECTULUI CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD

Activitate seminar FDI0123AF


Vineri, 29 octombrie 2021 începând cu ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS, va invitam la conferința  EFFICIENCY OF THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN ROMANIA AND IN POLAND organizată în cadrul ERASMUS + și al proiectului CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD, sustinută de Prof. Grzegorz PRZYDATEK, Engineering Institute, State University of Applied Sciences in Nowy Sacz, Poland.

anunt prof polonia


 

Miercuri, 30 Octombrie 2019, începând cu ora 16:00, în sala BI42 a Şcolii de Studii Doctorale, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master şi doctorat - suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare” (InterSTUD-MD) şi a Programului ERASMUS+, va fi susținută conferința:

  • “Vitamin B2 as active agent in drug delivery: concept and applications” (Conf.dr. Edouard BADARAU, Universitatea din Bordeaux, FRANŢA).

Conferinta BADARAU E. Univ. Bordeaux 30 octombrie 2019


ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUMD)

 

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța.

Joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 10:00, în sala BI42 a Școlii de Studii Doctorale, vor fi susținute conferințele:

  • „Sciences et Génie des Matériaux - une histoire rochelaise” (Prof. Jean-Luc GROSSEAU POUSSARD);
  • „Biotechnologies et chimie des bio-ressources pour la santé” (Prof. Valérie THIÉRY, Dr. Lisianne DOMON).

Afise conferinte invitati La Rochelle iunie 2019 Page 1

Afise conferinte invitati La Rochelle iunie 2019 Page 2

 

SEMINAR DOCTORAL FRANCOFON: « L’UTILISATION DE TECHNIQUES INNOVANTES DANS L’OBTENTION DE MOLÉCULES BIOLOGIQUEMENT ACTIVES »

 

În perioada 31 Mai - 03 Iunie 2016, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduieşte seminarul doctoral francofon « L’utilisation de techniques innovantes dans l’obtention de molécules biologiquement actives », organizat în cadrul proiectului de cercetare internaţional « Organisation de seminaires doctoraux », finanţat de BECO-AUF, co-organizatori IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România (coordonator proiect), Universitatea din Orléans, Franţa (partener 1), Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova (partener 2).
Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat aici