Comunicat de presă - Lansarea Clusterului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Bacău la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Joi, 8 decembrie 2022, ora 11:00, va avea loc,în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, lansarea Clusterului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Bacău, conceput ca oplatformă de dialog și colaborare între principalii actori implicați în educație,mediul economic, instituțiile publice și comunitatea locală,cu scopul de a sprijini tinerii în formarea lor profesională.

Contextul generat de pandemie a demonstrat, o dată în plus, nevoia conlucrăriituturor actorilor locali, reprezentanți ai Municipiului Bacău,Consiliului Județean Bacău,Inspectoratului Școlar Județean, Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum și ai mediului economic, într-o asociație deschisă către viitori parteneri, pentru conectarea educației cu mediul economic și de business.

Clusterul de educație are misiunea de a propune comunității un proiect educațional de evaluare a resurselor umane existente în zonă, de identificare a nevoilor neacoperite prin programele educaționale standardizate și formale implementate în acest moment și de inițiere a unor procese colaborative în vederea identificării soluțiilor locale și regionale pentru rezolvarea acestora. Un obiectiv important al acestei inițiative îl reprezintă dezvoltarea învățământului profesional și tehnic pentru a furniza forța de muncă calificată pe toate nivelurile (CNC 3-8) pentru agenții economici locali.Implicarea mediului economic este esențială în stabilirea priorităților de investițiilocale în scopul îmbunătățirii accesului la servicii de calitate și incluzive în educație, îmbunătățirii calității, eficacității și relevanței sistemului de educație șide formare pe piața muncii șiasigurării de oportunități flexibile de perfecționare și recalificare.

Totodată, în cadrul acestui parteneriat,se intenționează depunerea unuiproiect privind dezvoltarea unui campus integrat pentru învățământul profesional și tehnic în regim dual, pentru a se obține o finanțareprin PNRR, Componenta C15-Educație.

În cadrul întâlnirii,invitații vor aborda următoarele aspecte:tendințele și schimbările identificate în învățământul dual; analiza principalelor obstacole care împiedică implementarea învățământului dual; provocările organizaționale referitoare la colaborarea între actorii publici și privați, care împărtășesc responsabilitatea de aasiguraformarea teoretică și practică a elevilor și studenților; stabilirea de legături între excelența înînvățământul dual și creșterea economică, exemple de bune practici; abordări inovatoare privind modurile de stimulare și creștere a atractivitățiiacestui tip de învățământ.