Birou acte de studii

Din motive obiective,  în data de 19 IULIE 2024, NU se pot elibera acte de studii.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

ANUNȚ ELIBERĂRI ACTE DE STUDII

Pentru eliberarea actelor de studii NU se mai fac programări online (platforma nu mai este funcțională). Actele de studii se eliberează prin prezentarea la Biroul Acte de studii (Calea Mărășești nr. 157, Corp D, Et. I, Cam. 122, în următorul program:

PROGRAM CU PUBLICUL:

Luni: 8:30 - 15:30

Marți: 12:30 - 15:30

Miercuri: 12:30 - 15:30

Joi: 12:30 - 15:30

Vineri: 12:30 - 15:30

Secretar universitate: Prof. Corina-Oana CIOBANU

Contact: Calea Mărăşeşti 157, Bacău - 600115, România - camera 122, tel. 0234-542411, interior 139

E-mail: acte_studii@ub.ro

Documente necesare pentru ridicarea actelor de studii:

  • Buletin de identitate / Carte de identitate / Paşaport valabil;
  • 2 fotografii color format 3/4 (tip carte de identitate), pe hârtie fotografică poroasă (care să ţină ştampila - spuneţi şi verificaţi acest lucru la studioul foto); nu se acceptă poze scoase pe hârtie scoasă la imprimantă. Nu faceţi poze îmbrăcaţi în haine de culoare închisă întrucât nu se poate citi ştampila. Lipirea unor poze necorespunzătoare se face pe propria răspundere, cu semnătură în acest sens pe cotorul diplomei. Eliberarea unei alte diplome cu fotografie corespunzătoare se face pe cheltuiala titularului.

Diplomele se pot ridica personal sau cu procură prin notariat (procura va conține următoarea formulare „ Subsemnatul/a ..(1)... împuternicesc pe ...(2)... să se prezinte și să mă reprezinte la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a-mi susține drepturile și interesele în legătură cu eliberarea și ridicarea actelor de studii emise de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe numele ...(1)..., cât și a actelor în original de la dosarul meu personal”, în original. Absolvenții care locuiesc în străinătate și care nu pot să-și ridice diplomele personal vor face procură la Ambasada sau Consulatul României în țara de rezidență sau la un notar care are „Apostila de la Haga” (procurile eliberate de notar vor fi traduse și legalizate în România).

În atenția solicitanților de adeverințe pentru dosarul de pensionare

Documentele necesare eliberării unei adeverințe pentru completarea dosarului de pensie:

  • Cerere eliberare adeverință (cerere tip, pentru cei care completează direct la Registratura Universității);
  • CI/BI - copie;
  • Certificat de naștere - copie;
  • Certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
  • Diplomă de licență - copie;
  • Foaie matricolă (daca Diploma de licență este însoțită de Anexa de studii) - copie
  • 5 lei - taxă eliberare adeverință (se achită la caseria Universității sau în contul R020TREZ06120F330500XXXX - Trezoreria Bacău);
  • Plic timbrat și autoadresat (pentru cei ce doresc transmiterea adeverinței prin poștă/curier) * 

Documentele se pot depune direct la Registratura Universității, se pot transmite la e-mail rector@ub.ro sau se pot trimite prin poștă/curier la adresa: Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacău, Calea Mărășești, nr.157, Bacău.

* Cei ce aleg să trimită documentele prin poștă/curier vor pune în plic: documentele solicitate, un plic timbrat și autoadresat și chitanța (emisă de Universitate) sau OP-ul/extrasul (dacă s-a efectuat plata în contul deschis la Trezorerie).

SITUAŢIA COMPLETĂRII ACTELOR DE STUDII:

PromoțiaGrad finalizare
Până la promoţia 2022 inclusiv  toate actele de studii sunt finalizate

ELIBERARE DUPLICATE ŞI ACTE CORECTATE

REFERINŢE