Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău lansează proiectul „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”

Joi, 20 octombrie, ora 11:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”, cod 1417575938, beneficiar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Obiectivul general al proiectului vizează adaptarea infrastructurii digitale şi a resurselor de cercetare la nevoile viitoare de funcționare ale universității, concomitent cu dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale studenților (pentru accesarea facilă a locurilor de muncă din regiune și specializarea în meseriile viitorului) și perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea de tehnologii noi și dezvoltarea de resurse educaționale adecvate.

„Prin asigurarea accesului studenților și cadrelor didactice la metodele inovative digitale de predare/învățare/evaluare, proiectul va contribui și la atingerea obiectivelor specifice cu privire la educație, prezente în Planul Strategic Instituțional și în Strategia de digitalizare a universității. Prin îmbunătățirea infrastructurii universității și facilitarea accesului la resursele propuse, proiectul va asigura participarea egală și universală la educație și formare profesională la nivelul învățământului terțiar și crearea premiselor pentru asigurarea accesului egal la educație pe tot parcursul vieții”, a declarat Rectorul Universității – Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Manager de proiect.

Printre obiectivele specifice ale proiectului amintim:

  1. Crearea de noi laboratoare de cercetare în cadrul universității, însoțite de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare, pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică în cadrul celor 5 facultăți ale universității (9 laboratoare).
  2. Modernizarea, extinderea și consolidarea unor departamente și laboratoare de cercetare existente în cadrul universității, prin achiziționarea de tehnologie digitală necesară extinderii ariei de activitate și de deschidere de noi direcții de cercetare, concomitent cu introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică (14 departamente, 5 laboratoare).
  3. Dezvoltarea resurselor și serviciilor digitale in Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea optimizării procesului educațional. Prin acest obiectiv se urmărește modernizarea rețelei interne în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului la UVABc, în vederea facilitării comunicării, colaborării și a desfășurării în condiții optime a activităților didactice desfășurate în mediul online, în contextul evoluțiilor tehnologice așteptate. Totodată, se dorește îmbunătățirea managementului activităților și datelor studenților, pentru facilitarea rezolvării diferitelor nevoi ale acestora,  asigurarea unor instrumente de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților. Toate aceste aspecte vor avea în vedere și oferirea de soluții adecvate studenților cu dizabilități.
  4. Actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate.
  5. Dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți, în vederea acoperirii nevoilor din perspectiva ocupațiilor emergente și a competențelor antreprenoriale, prin derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs.
  6. Dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid, pentru cadrele didactice.

Valoarea totală a proiectului este de 17.746.665 de lei, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 14.913.164 lei, iar valoarea TVA aferentă valorii eligibile este de 2.833.501 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni, respectiv octombrie 2022- decembrie 2025.

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”, cod 1417575938 este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C15 Educație, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile viitorului.

Proiectul propune o viziune integrată, cuprinzând deopotrivă operațiuni de creare/dezvoltare sau modernizare/actualizare de infrastructură digitală a universității, concomitent cu crearea şi/sau modernizarea programelor de studii care să confere competențele digitale necesare studenților și perfecționării cadrelor didactice.