UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU A CONCURAT CU 7 PROIECTE ÎN COMPETIȚIA NAȚIONALĂ FDI ȘI A OBȚINUT FINANȚARE DE 1.157.000 LEI

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a concurat cu 7 proiecte în competiția națională lansată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI). În anul 2023, vor fi implementate 7 proiecte care cumulează, în total 1.157.000 lei finanțare MEN și cofinațare 1.052.800 lei, vizând domenii precum: internaţionalizarea, îmbunătățirea calității activității didactice, modernizarea infrasctructurii pentru activități didactice și extracurriculare, excelența în cercetare, echitate, serviciile de consiliere și promovarea ofertei educaționale, piața muncii și Societatea Antreprenorială Studenţească.

În ordinea domeniilor, proiectele depuse de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, care vor fi finanțate sunt:

  1. Proiectul „Acces la educație și viață de calitate: incluziunea socială a tinerilor din medii defavorizate” (INCLUSIVE-UBc). Scopul proiectul vizează creșterea incluziunii sociale a elevilor și studenților care provin din medii defavorizate, prin activități de promovare a ofertei educaționale și consiliere adaptate, care să faciliteze incluziunea școlară.
  2. Proiectul „Consolidarea strategiei de internaționalizare a UBc prin extinderea parteneriatelor și intensificarea mobilității academice” (Inter_Connect_UBc). Astfel, proiectul urmărește dezvoltarea și rafinarea strategiei de internaționalizare a procesului educațional și a activității de cercetare din cadrul UBc, prin continuarea și intensificarea acțiunilor menite să asigure calitatea și competitivitatea resursei umane și a infrastructurii.
  3. Proiectul „Spații de formare modernizate pentru învățământ superior de calitate la UBc” (ModernInfraStud@UBc) își propune să optimizeze funcționalitatea infrastructurii UBc, prin modernizarea și dezvoltarea spațiilor de practică. Vor fi susținute activitățile de instruire, necesare pregătirii și formării profesionale a studenților.
  4. Proiectul „Formarea tinerilor și crearea de experiențe motivaționale pentru un viitor în antreprenoriat” (TYEF 023). Vor fi realizate și dezvoltate activitățile desfășurate de SAS în cadrul UBc, în vederea formării abilităților și competențelor antreprenoriale ale studenților UBc. Aceștia vor fi informați cu privire la oportunitățile și provocările mediului de afaceri local/regional/național.
  5. Proiectul „Educație digitală la UBc: utilizarea aplicațiilor din realitatea virtuală în activitatea didactică” (DIGI-EDU@UBc). Proiectul propune o abordare nouă în ceea ce privește instrumentele învățării, făcând apel la noile tehnologii din realitatea virtuală. Prin această abordare unitară, se va dezvolta și folosi o aplicație integratoare, care va deveni un instrument performant, mai ales în cadrul orelor de laborator/lucrări practice, în vederea unui învățământ digital, centrat pe dezvoltarea competențelor de tip STEM.
  6. Proiectul Cercetarea – din laboratoare către societate. Dezvoltarea capacității de cercetare a UBc prin valorificarea apartenenței la ecosistemul CDI din Regiunea NE” (UBC-Lab-to-Life). Proiectul propune o abordare multidirecțională, care implică actori relevanți pentru ecosistemul de cercetare-dezvoltare-inovare, la nivel local și regional, după modelul Quadruple Helix care stă la baza politicii de inovare a Uniunii Europene.
  7. Proiectul „Studenți-angajatori-universitate-Împreună pentru piața muncii” (INSERT-UBc) va îmbunătăți strategiile instituționale de facilitare a accesului absolvenților UBc pe piața muncii. Vor fi optimizate activitățile de consiliere și orientare în carieră în vederea instrumentării superioare a absolvenților UBc, în acord cu cerințele angajatorilor.

 Proiectele FDI reprezintă o oportunitate pentru studenții care vor fi beneficiarii direcți în grupurile-țintă sau care vor face parte din echipele de implementare.