e

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Titlu proiect: “Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”

Contract de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018)

 

Axa prioritară 6: Educație și competențe

 

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.

 

Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

 

Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14

Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI

Obiectiv specific 6.14 - Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Prezentare:

Obiectivul general

Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale pentru 70 de studenți din învațamântul superior înscriși în cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacău prin: organizarea de stagii de practică, valorificarea parteneriatelor dintre mediul educațional și angajatori, acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în specializarile studiate.

Obiective specifice

OS1 - Dezvoltarea și valorificarea parteneriatului social la nivelul instituției de învățământ implicate, prin realizarea și operaționalizarea a min. 3 parteneriate de practică cu angajatorii, în cadrul unei Rețele de practică și prin susținerea de 5 evenimente, pe durata proiectului.

OS2 - Dezvoltarea unui set de măsuri inovative („Ziua porților deschise”, servicii de consiliere profesională, dezvoltarea competențelor transversale) cu rol de diversificare a șanselor de angajare, pe durata proiectului.

OS3 - Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 70 de studenți din UVAB, prin adaptarea conținuturilor teoretice la cerințele locului de muncă și prin participarea acestora la un stagiu de practică.

Obiectivul specific 1 vizează constituirea Rețelei de parteneriat pentru practică care se dorește a fi un MODEL DE DEZVOLTARE DURABILĂ care să faciliteaze un cadru de comunicare și conexiuni între universitate, angajatori, asociații profesionale, ONG-uri pentru tineri/studenți, studenți, entitați care au rol în evoluția economică și socială de la nivel local și regional. Scopul rețelei este de a identifica oportunităţile, pentru de a se implica în viitor într-un demers educaţional, ştiinţific şi social, în Regiunea Nord-Est.

EFECTUL POZITIV pe care proiectul îl va genera pe termen lung este atât unul cu impact la nivelul celor 70 de persoane din grupul țintă, cât și la nivelul specializărilor tehnice ale Facultății de Inginerie, dar și la nivelul angajatorilor locali și județeni.

Dintre elementele care pot cuantifica efectul pozitiv putem menționa:

 • creșterea CALITĂȚII învațamântului universitar tehnic (nivel licență și master), din cadrul UVAB, prin modernizarea curriculară de la nivelul specializărilor vizate;
 • creșterea ATRACTIVITĂȚII (în rândurile tinerilor) și RELEVANȚEI învațamântului universitar tehnic din cadrul UVAB pentru piața muncii;
 • consolidarea MEDIULUI ECONOMIC local, prin realizarea Rețelei de Parteneriat de practică, care oferă locuri pentru stagiile de practică studenților, cu posibilitatea de angajare ulterioară;
 • valorificarea POTENȚIALULUI LOCAL prin implicarea angajatorilor și partenerilor sociali;
 • creșterea numărului total de studenți care dețin competențe antreprenoriale – prin susținerea unui modul specific;
 • dezvoltarea COMPETENȚELOR TRANSVERSALE în rândul tinerilor – competențe referitoare la organizarea activitații/planificare/comunicare/lucru în echipă la locul de muncă etc.;
 • creșterea EXPERIENȚEI PROFESIONALE în rândul tinerilor – prin organizarea stagiilor de practică;
 • reducerea DECALAJELOR intraregionale și legate de competitivitate prin investiții în educație și competențe adecvate pentru piața muncii;
 • creșterea VIZIBILITĂȚII/PONDERII SECTORULUI în rezultatele economice de la nivel regional;
 • creșterea RATEI DE OCUPARE și integrarea pe piața muncii a tinerilor (pâna în 25 ani);
 • INOVAREA SOCIALĂ la nivel local și regional prin impactul proiectului, al activitaților și structurilor dezvoltate;
 • susținerea DEZVOLTĂRII DURABILE, atât din punct de vedere al elementelor specifice privind protecția mediului inconjurator cât și în ceea ce privșste dezvoltarea socio-economică în regiune;
 • promovarea EGALITĂȚII DE ȘANSE și a NONDISCRIMINĂRII.
Proiectul are o durata de 24 de luni și este implementat în cadrul parteneriatului creat între Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în calitate de beneficiar și SC Barleta SRL în calitate de partener având o valoare totală de 621 259,51 lei.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro