LSW

Oproteh2023

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2023

scoala viitorului 2023

Înscrieri la adresa de email ingvara@ub.ro. Click pentru fișa de înscriere!

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


 SC

ADMITERE 2024

 

STUDII DE LICENȚĂ

Header licenta

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2024

 • perioada de înscriere: 8 - 26 iulie 2024;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2024;
 • contestații: 30 iulie 2024, în intervalul orar 12-15;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 31 iulie 2024;
 • confirmarea locului: 1 - 12 august 2024;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 14 august 2024.

Sesiunea septembrie 2024

 • perioada de înscriere: 2 - 13 septembrie 2024;
 • afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2024;
 • contestații: 17 septembrie 2024, în intervalul orar 9-12;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 18 septembrie 2024, ora 16;
 • confirmarea locului: 19-20 septembrie 2024;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2024.

Condiții de admitere

Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se face la sfârșitul anului II de studii.

Lista actelor necesare la înscriere

Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii univeritare de licență este de 4 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
3. Probă de concurs: se va completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Inginerie până la data de 26.07.2024, ora 16, pentru cei înscriși în prima sesiune, respectiv 13.09.2024, ora 16, pentru cei înscriși în sesiunea a doua. Necompletarea eseului motivațional duce la invalidarea dosarului de concurs.
4. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat sau echivalent.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
 • Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă);
 • Media finală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este 150 lei.

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor care, până la data de 01 octombrie 2023, nu împlinesc vârsta de 26 de ani.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:
     a) orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%;
     b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
     c) candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
     d) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
     e) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
     f) absolvenții de liceu, care au avut activități deosebite în concursurile organizate de Universitate – 100%.
Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a – d și f, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2024 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/programul de studii pentru care optează.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

Reducerile de taxă se acordă pentru un singur program de studii.

Patrat Tabel Licenta 2024 Total Locuri 01
 

Precizare

În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, locuri pentru candidați cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

La domeniile de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se va face la sfârșitul anului II.
Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate. Informațiile pot suferi modificări.

 

STUDII DE MASTER

Header master

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2024

 • perioada de înscriere: 8 - 25 iulie 2024;
 • testul grilă: 26 iulie 2024, ora 16:00;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2024;
 • contestații: 30 iulie 2024, în intervalul orar 12-15;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 31 iulie 2024;
 • confirmarea locului: 1 - 12 august 2024;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 14 august 2024.

Sesiunea septembrie 2024

 • perioada de înscriere: 2 - 12 septembrie 2024;
 • testul grilă: 13 septembrie 2024, ora 16:00;
 • afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2024;
 • contestații: 17 septembrie 2024, în intervalul orar 9-12;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 18 septembrie 2024, ora 16;
 • confirmarea locului: 19-20 septembrie 2024;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2024.

Condiții de admitere

Precizări generale:

1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
3. Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă
4. Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:
 • 50 % Media de la licență;
 • 50 % Nota de la testul grilă.
5. Testul grilă constă în 9 întrebări cu 3 variante de răspuns, alcătuite pe baza unei tematici prezentate cu minim 30 de zile înainte de începerea admiterii și afișate la avizierele facultății și pe pagina web.
Criteriile de departajare la medii egale sunt:
 • Media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente.


Taxa de înscriere la concursul de admitere este 150 lei.

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor care, până la data de 01 octombrie 2023, nu împlinesc vârsta de 26 de ani.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de master sunt:
     a) orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%;
     b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
     c) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
     d) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a – c , se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2024 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii universitare de master, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii/programe de studii diferite din cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/programe de studii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de opţiuni. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.

Lista actelor necesare la înscriere

Tematica pentru examenul de admitere la programele de master

Patrat Tabel Master 2024 Total Locuri 01

Precizare

În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru domenii prioritare,  locuri pentru românii de pretutindeni (fără bursă).

Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
Informațiile pot suferi modificări.

Regulamente admitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024-2025

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, studii postuniversitare de conversie profesională la Facultatea de Inginerie, an universitar 2024-2025

Înscrierea candidaților se realizează la sediul facultății sau on-line pe platforma de admitere: www.admitere.ub.ro


PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Calendarul admiterii

Înscrierea pentru cursurile de conversie profesională se face în perioada 1 - 20 septembrie 2024 și 8 - 24 ianuarie 2025, online, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde trebuie să trimiteți următoarele documente în format PDF:

 • cererea de înscriere;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original (Pentru absolvenţii din promoţiile 2023 şi 2024 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii);
 • cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverința, vizată de Inspectoratul Școlar Județean, din care să rezulte statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025;
 • dovada plății taxei de admitere (150 lei) – taxa poate fi plătită în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, C.I.F (CUI) 4278094.

 

Poster conversie