ANUNȚ IMPORTANT: 

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

În anul 2020, se organizează admitere pentru atât pentru programele de studii de licență, cât și de master, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.

 

DOCUMENTE NECESARE ADMITERE STUDII DE MASTER - 2020

* în conformitate cu regulamentul de admitere în vigoare. A se vedea precizările de mai sus.

La fişa de înscriere pentru concursul de admitere la studii universitare de master, se prezintă următoarele acte în original şi copie:

  • diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele). Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi 2020 este valabilă şi Adeverinţa tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă si media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

  • cartea de identitate / paşaportul;

  • certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

  • adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”;

  • 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;

  • chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

  • un dosar plic.

Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

Facebook  fb icon 325x325