ANUNȚ IMPORTANT: 

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

În anul 2020, se organizează admitere pentru atât pentru programele de studii de licență, cât și de master, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.

 

DOCUMENTE NECESARE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ* - 2020

* în conformitate cu regulamentul de admitere în vigoare. A se vedea precizările de mai sus.

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2020, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

  • cartea de identitate/paşaportul;

  • certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

  • adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”; 

  • 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală; 

  • adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată). În cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;

  • actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă; 

  • cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

  • chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;

  • un dosar plic.

Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

  Facebook  fb icon 325x325