DOCUMENTE NECESARE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ - 2022

Pentru înscriere online / la sediul facultății, pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență, sunt necesare următoarele documente în format PDF sau JPG / fizic:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoțită de foaia matricolă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2022, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
  • cartea de identitate (buletinul de identitate) / paşaportul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • declarație pe propria răspundere completată în fața comisiei de înscriere care să menționeze starea de sănătate a candidatului. În situația în care candidatul este admis, acesta trebuie să depună la dosarul personal, până la data confirmării locului, adeverința medicală tip în care să menționeze starea lui de sănătate. Dacă candidatul prezintă la înscriere adeverința medicală tip, nu mai completează declarația pe propria răspundere, aceasta fiind înlocuită de adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie;
  • o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital sau pe hârtie fotografică normală;
  • adeverinţa de student - în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu; adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
  • actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou – martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele / părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
  • distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs/fără taxe de sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare;
  • cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia paşaportului, cât şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti;
  • plata online a taxei de admitere. Plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii.

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 Înscrie-te acum!  CLICK AICI!   

Informații: 0234/516.345.

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta, pentru înscriere, la sediul facultății. , unde se pot înscrie online (luni-vineri, orele 9-15 și

IMPORTANT!!! Dacă ești din Republica Moldova și candidezi pe locurile destinate românilor de pretutindeni, acceseză http://arp.ub.ro/

Studii universitare de MASTER 

(pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă INDIFERENT DE SPECIALIZAREA ABSOLVITĂ)
PROGRAMUL DE STUDII    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/
STADIUL ACREDITĂRII**) / CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE 
LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET LOCURI CU TAXĂ
Pentru cetăţenii români Pentru românii de pretutindeni
Total din care, pentru etnicii romi Total Din care, cu bursă
Contabilitate, audit şi expertiză contabilă*) IF / A / 50 - - 1 - 4
Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF / A / 50 1 1 - - 19
Marketing şi comunicare în afaceri IF / A / 50 - - - - 23
*) Protocol cu CECCAR pentru echivalare examen acces la stagiu pentru expert contabil.
**) IF – Înv

  Facebook  fb icon 325x325