Admitere licență - Admitere licență 2019

Index articole

Sesiunea de toamna - 2019

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste dupa confirmari 

(publicat 17.09.2019, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 

IMPORTANT - CONFIRMARE LOCURI SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste definitive
(publicat 13.09.2019, ora 16:00)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

        - Matematica

 

 

REZULTATE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019 - liste provizorii
(publicat 12.09.2019, ora 16:55)

     Studii LICENTA

          - Biologie

          - Informatica (Invatamant cu frecventa, Invatamant fara frecventa, MediuRural)

         - Matematica

 

Declarația rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea a doua

 
  

Sesiunea de vara - 2019

REZULTATE ADMITERE - LISTE DUPA CONFIRMARI

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

IMPORTANT - In ziua de 03.Aug.2019 confirmarea locului se face intre 08:00 - 12:00
REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 ANUNT privind confirmarea locului

     In perioada de confirmare a locului (01 - 03 si 05 - 07 August 2019) studentii admisi isi vor completa dosarul cu urmatoarele:

          - actele de studii in original

          - 50 lei - taxa inmatriculare

     PENTRU STUDENTII LA A DOUA FACULTATE

          - adeverinta cu regimul financiar si situatia daca a luat sau nu bursa la prima facultate

          - situatia scolara / foaia matricola / supliment in copie legalizata sau "CONFORM CU ORIGINALUL", in vederea echivalarii studiilor

     PREZENTA GIRANTULUI este OBLIGATORIE pentru semnarea contractului de studii, exceptie fac studentii de la INFORMATICA IFR

 

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2019 - liste provizorii

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

 
IMPORTANT - In perioada inscrierilor, Sambata programul este intre orele 08:00 - 12:00

Afis licenta 2019 web

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs.
Proba eliminatorie: completarea eseului motivațional, apreciat cu Admis / Respins.
Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:
     • Media examenului de bacalaureat – 100%;

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

Notele obținute la examenul de bacalaureat, astfel:
     1. Nota obținută la prima probă scrisă.
     2. Nota obținută la a doua probă scrisă (nu se referă la limba și literatura maternă).
     3. Nota obținută la a treia probă scrisă.

CUANTUMUL TAXELOR

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.
Taxa de înmatriculare – 50 lei.
Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):
     • Biologie – 2600 lei.
     • Informatica – 2600 lei
     • Informatica IFR – 2600 lei
     • Matematica – 2600 lei
     • Fizica informatica – 7000 lei
Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 

 

 

 

Admitere 2018:

        Departamentul BEPM:

ADMITERE 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul

Program de studii

BIOLOGIE

Biologie

ȘTIINȚA MEDIULUI

Ecologie și protecția mediului

 

CALENDARUL ADMITERII

           

Sesiunea IULIE 2018

Înscriere

09-27 iulie

(interval orar 08-16, excepție 27 iulie – 08-14)

Afișarea rezultatelor

     27 iulie (după ora 14)

Contestații

30-31 iulie (31 iulie până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

01-07 august

(interval orar 08-16, excepție 07 august – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     07 august (după ora 14)

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Înscriere

03-20 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 20 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor

     20 septembrie (după ora 14)

Contestații

21 și 24 septembrie (24 sept. până la ora 12)

și afișarea rezultatelor după contestații

Confirmarea locului

25-26 septembrie

(interval orar 08-16, excepție 26 septembrie – 08-14)

Afișarea rezultatelor după confirmare

     26 septembrie (după ora 14)

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs.

Proba eliminatorie: completarea eseului motivațional, apreciat cu Admis / Respins.

Media generală de admitere (calculată cu 2 zecimale) se obține din:

  • Media examenului de bacalaureat – 100%;

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

Notele obținute la examenul de bacalaureat, astfel:

  1. Nota obținută la prima probă scrisă.
  2. Nota obținută la a doua probă scrisă (nu se referă la limba și literatura maternă).
  3. Nota obținută la a treia probă scrisă.

CUANTUMUL TAXELOR

 Taxa de înscriere la concursul de admitere – 130 lei.

Taxa de înmatriculare – 50 lei.

Taxa de studii pentru anul I (studenți cu taxă):

  • Biologie – 2600 lei.
  • Ecologie și protecția mediului – 6000 lei.

Taxa de studii se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

 Departamentul Matematica-Informatica:

Calendarul si conditiile admiterii sunt aceleasi.

 

Admitere 2017:

1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2017, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b)     cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

c)     certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

d)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”;

e)     4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală;

f)      adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în  cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate;

g)     actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

h)    distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;

i)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile finanţate de la buget) vor depune şi o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de licenţă în România, finanţate de la buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

j)      chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

k)    un dosar plic

2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 
 

CONDIȚII DE ADMITERE
Admiterea se face pe bază de  concurs.

Programul de studii

Condiții

BIOLOGIE
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ

Media generală de admitere
(calculată cu 2 zecimale)
100 % Media de la bacalaureat
 
   

 

CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale se va ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2600 lei – în 4 rate

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului