Admitere colegiu terțiar

Admitere Colegiu Tertiar

Index articole

ADMITERE 2023

ANUNȚ

 

În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere pentru calificările profesionale din cadrul Colegiului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Având în vedere faptul că, în cadrul sesiunii de admitere pentru anul școlar 2023-2024, nu s-a atins numărul minim legal de candidați la calificările profesionale aflate în oferta educațională a Colegiului din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, respectiv Tehnician operator mașini cu comandă numerică și Asistent medical de laborator (conform Metodologiei de admitere la Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2023-2024), vă informăm că, în anul școlar 2023-2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu va organiza învățământ terțiar nonuniversitar în cadrul Colegiului Universității.

Rugăm candidații înscriși să transmită cerere pentru restituirea taxei de înscriere, însoțită de copie după CI/BI, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 Comisia de admitere

 

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ terţiar nonuniversitar la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza planurilor-cadru, programelor și Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei. Cursurile se desfășoară în limba română. 

Metodologia de admitere la Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru  anul școlar 2023-2024 - descarca

 

Oferta educațională pentru anul şcolar 2023-2024

Nr. crt.

Domeniul

Calificarea profesională

Forma de învățământ

Durata de studii

Nr. clase

Nr. locuri*

Tip finanțare

1.

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical de laborator

Cu frecvență (zi)

3 ani

1

28

Buget

* numărul de locuri acordat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4311/23.05.2023, Anexa nr.5.

Înscrierea candidaţilor se va desfășura online, pe platforma www.admitere.ub.ro, sau la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Calificarea profesională se va organiza doar dacă va fi atins numărul minim de înmatriculați, în condițiile legii (nu mai putin de 15).

 

Calendarul admiterii

Perioada

Etapa

17 iulie – 25 august 2023

Înscrierea candidaţilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

28 August 2023:

- ora 12:00;
- orele 12:00 - 16:00

Afișarea listelor cu candidații înscriși/ Depunerea contestațiilor

29 August 2023, ora 12:00

Afișarea listelor finale cu candidații înscriși, după soluționarea contestațiilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

29 August 2023, ora 09:00

Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

30 August 2023:

- ora 12:00;
- orele 12:00 - 16:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă / Depunerea contestațiilor

31 August 2023, ora 12:00

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

04-05 Septembrie 2023:

- ora 08:00 - 16:00;

Confirmarea locului

06 Septembrie 2023, ora 12:00

Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Universității)

 

Documentele necesare pentru înscriere

 • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (plata online a taxei de înscriere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii).

 

Condiții de admitere

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente.

 

Probe de concurs:

 1. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.

Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau   echivalente.

 1. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă).

 

Proba 1 - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente;

Proba 2 - nota obținută la proba scrisă.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,5 x media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente, la care se adaugă 0,5 x nota obținută la proba scrisă.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu această notă, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

Criterii de departajare la medii egale:

La medii egale, departajarea candidaților se face după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

Taxe admitere:

 • Taxa de înscriere: 50 lei*
 • Taxa de înmatriculare: 25 lei*.

*În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere  la art.13 alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați pagina Colegiului Universității:

https://www.ub.ro/academic/citn