Admitere licență

Index articole

ADMITERE 2024

STUDII DE LICENȚĂ 

Patrat Tabel Licenta 2024 Total Locuri 03 new

*În totalul locurilor bugetate pentru studii universitare de licență sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie rromă, locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, locuri pentru domenii prioritare, pentru formarea cadrelor didactice, pentru candidații cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2024

 • perioada de înscriere: 8 - 26 iulie 2024;
 • afișarea rezultatelor: 29 iulie 2024 ora 16;
 • contestații: 30 iulie 2024, în intervalul orar 09-12, la sediul Facultății de Științe;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 31 iulie 2024 ora 16;
 • confirmarea locului: 1 - 9 august 2024 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 12 august 2024 ora 16.

Sesiunea septembrie 2024

 • perioada de înscriere: 2 - 13 septembrie 2024;
 • afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2024 ora 16;
 • contestații: 17 septembrie 2024, în intervalul orar 9-12, la sediul Facultății de Științe;
 • afișarea rezultatelor după contestații: 17 septembrie 2024, ora 13;
 • confirmarea locului: 17 septembrie 2024 ora 14 - 20 septembrie 2024 ora 16;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2024 ora 16.

 

Înscrierea candidaților se realizează online sau la sediul facultății. În ambele cazuri, candidatul parcurge aceiași pași, înscriindu-se pe platforma de admitere: admitere.ub.ro

 

Condiții de admitere

Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere.

Lista actelor necesare la înscriere - descarca

Precizări generale:

 1. Durata studiilor la programele de studii universitare de licență este de 3 ani.
 2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvență redusă (IFR – doar Informatică).
 3. Probă de concurs: se va completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va nota cu Admis/Respins. Pentru completarea eseului motivațional candidații trebuie să se prezinte personal la sediul Facultății de Științe până la data de 26.07.2024, ora 16, pentru cei înscriși în prima sesiune, respectiv 13.09.2024, ora 16, pentru cei înscriși în sesiunea a doua. Necompletarea eseului motivațional duce la invalidarea dosarului de concurs.
 4. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat sau echivalent.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:

 • Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
 • Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat, diferită de limba maternă;
 • Media finală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este 150 lei.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:

 1. orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%;
 2. candidații din familii monoparentale (candidați fără tată în certificatul de naștere și candidați cu părinții divorțați) – 100%
 3. candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ sau din categoria personal didactic şi didactic auxiliar pensionar – 100%;
 4. candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
 5. candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
 6. absolvenții de liceu, care au avut activități deosebite în concursurile organizate de Universitate – 100%.
 7. candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
 8. candidații aflați în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie – 100%.

Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a – f, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2024 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Candidaţii admişi fără susţinerea concursului nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/programul de studii pentru care optează.

 

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.

Reducerile de taxă se acordă pentru un singur program de studii.

Precizare

Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate. Informațiile pot suferi modificări.

Regulamente admitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2024-2025