Evenimente proiect BLISS

În cadrul proiectului BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society sunteţi invitaţi să participaţi luni, 11 aprilie 2016, la ora 12, în Sala Senatului, la dezbaterea PROs & CONs of SOCIAL MEDIA.

Începând cu ora 13, în holul Facultăţii de Ştiinţe veţi putea dialoga cu angajatorii, care vor prezenta oferta lor de joburi şi/sau programe de internship în cadrul unui TÂRG DE CARIERE.

Vă aşteptăm cu drag!

 
New! Please check out our activities and the logo contest here!

NEW!! Extended deadline for the logo graphic files delivery:
the 19th of January, 2014
Design Contest: Logo for the project BLISS -
Bacău and Lugano – Teaching Informatics
for a Sustainable Society”
Regulations:
The present regulations lay down the conditions of the contest for the design of a logo dedicated to the international project "Bacau and Lugano - Teaching Informatics for a Sustainable Society" (acronym BLISS), project developed by "Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romania and Università della Svizzera italiana of Lugano, Switzerland. The project is co-financed by a grant from Switzerland, through the Swiss Contribution for the enlarged European Union.
Article 1. The competition is organized within the project "Bacau and Lugano - Teaching Informatics for a Sustainable Society" (BLISS) by "Vasile Alecsandri" University of Bacau and Università della Svizzera italiana of Lugano (referred, in what follows, as organizers).

Article 2. Participants will comply with the terms and conditions of this Regulations.
Article 3. Contestants must be students from “Vasile Alecsandri" University of Bacau or from Università della Svizzera italiana of Lugano, from any study programme and any form of education, in groups of no more than 3 members.
Article 4.  Contest rules
a)   
The design contest for the logo of BLISS aims to provide a graphic product that will represent the project throughout its implementation (September 2013 – August 2016);
b)  
The evaluation of the works will be done according to the criteria established by this Regulations, and the evaluation results will be posted on the website of the project.
c)   
Each team may submit up to two works that meet the criteria of this Regulations.
d)  
The competition will take place between 27 of November 2013 and 7 of January 2014. The best logo will be decided between 8 and 24 of January 2014, by a jury composed of representatives of the organizers.
e)  
Submission of works will be done on-line, in a dedicated section on the project website. For a fair-dealing of the works, each participating team will choose a pseudonym, made of 5 to 7 characters (letters and digits).
Article 5.
Assessment criteria
a)   
All submitted works will be sent in the vectorial format, 2D, preferably AI files (Adobe Illustrator), CS3 or any subsequent version, and in PNG format, as a result of the export from the original AI file. Other graphic design applications may be used, but those must be interoperable with Adobe Illustrator, in the sense of file import without altering or losing information.
b)  
All submitted works shall comply with both large and small areas printing, without loss of information and without impairment of quality graphic details.
c)   
All works may use processing of perspective drawing type, see http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/illustrator_cs5_help.pdf.
d)  
The colors may belong to both RGB (Red, Green, Blue) and CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), and any combination thereof.
e)   
It is allowed to apply transparency and any other graphic effects which are specific to the design of logos.
f)    
It is allowed to import graphics of .png, .jpg, .bmp type for further processing or inclusion in the construction of the graphic design. Author must hold the copyrights of the images.
g)  
The assessment will be done considering the following criteria: originality (50%), chromatics (20%), balanced weights of graphics in pixels density (resolution) and paper size (20%), accordance with the project theme (10%).
Article 6. By entering in the contest, the participants confirm that they agree with all the articles of the Regulations. The winning logo may be used by "Vasile Alecsandri" University of Bacău and Università della Svizzera italiana of Lugano throughout the project, both within the project and in any other related activities of BLISS. The members of the winning team agree that their names may be made ​​public and used for advertising purposes, without further obligations from the organizers.
Article 7. If any work in the competition violates the copyright legislation, full responsibility rests solely with the author(s).
Article 8
. If necessary, the winning team will accept minor modifications, on the demand of the organizers.


Concurs de design: logo pentru proiectul BLISS -
Bacău and Lugano – Teaching Informatics
for a Sustainable Society”


Regulament

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de desfăşurare a concursului pentru crearea unui logo dedicat proiectului internațional “Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society” (acronym BLISS), proiect dezvoltat de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Art. 1 Concursul este organizat în cadrul proiectului “Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society” (BLISS) de către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano (referite în continuare ca organizatori ai concursului).
Art. 2 Participanţii vor respecta termenii şi condiţiile prezentului regulament.
Art. 3 Au dreptul să participe studenţi ai Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău şi ai Università della Svizzera italiana din Lugano, de la toate programele de studii şi de la toate formele de învăţământ, în echipe formate din cel mult 3 membri.
Art. 4 Desfăşurarea concursului
a)    Concursul de design grafic pentru logoul proiectului BLISS are ca obiectiv obţinerea unui produs grafic ce va reprezenta proiectul pe toata durata desfăşurării sale (septembrie 2013 – august 2016);
b)   Evaluarea lucrărilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite prin prezentul regulament, iar rezultatele evaluării vor fi postate ulterior pe site-ul web al proiectului.
c)    Fiecare echipă va putea trimite maxim două lucrări care se încadrează în criteriile prezentului regulament.
d)   Concursul se va desfăşura pe perioada 27 noiembrie 2013 – 7 ianuarie 2014. Jurizarea se va realiza în perioada 8 – 24 ianuarie 2014, de către un juriu format din reprezentanți ai organizatorilor.
e)    Trimiterea lucrărilor se va face online, la secţiunea dedicată pe site-ul proiectului. Pentru secretizare, fiecare echipă participantă îşi va alege un pseudonim de concurs, format din 5-7 caractere (litere şi cifre).
Art. 5 Criterii de evaluare a lucrărilor
a)    Lucrările vor fi trimise în format vectorial, 2D, de preferinţă fişiere AI (Adobe Illustrator), CS3 sau orice versiune ulterioară, precum şi în format PNG, ca urmare a exportului din fişierul iniţial de tip AI. Se vor putea utiliza şi alte programe pentru design grafic, dar care să fie interoperabile cu Adobe Illustrator, în sensul importului de fişiere, fără a altera sau pierde informaţie.
b)   Lucrările trebuie să respecte cerinţele printării atât pe suprafeţe de dimensiuni mari, cât şi pe suprafeţe de dimensiuni mici, fără pierdere de informaţie şi fără alterarea calităţii detaliilor grafice.
c)    Lucrările pot utiliza prelucrări de tip perspective drawing, vezi http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/illustrator_cs5_help.pdf.
d)   Culorile utilizate pot aparţine atât modelelor RGB (Red, Green, Blue), cât şi CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) şi orice combinaţie a acestora.
e)    Poate fi utilizată transparenţa şi orice alt efect grafic, specific design-ului de logo-uri.
f)     Poate fi utilizat importul de imagini grafice de tip .png, .jpg, .bmp, pentru prelucrarea ulterioară sau includerea în construcţia de design grafic. Autorul să deţină drepturile de autor aferente asupra imaginilor.
g)   Evaluarea se va realiza considerându-se următoarele criterii: originalitatea lucrării (50%), cromatica (20%), echilibrul ponderii elementelor grafice în densitatea de pixeli (rezoluţia) şi dimensiunea lucrării (20%), încadrarea în tematica proiectului (10%).
Art. 6 Prin înscrierea la concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Lucrarea câştigătoareva putea fi utilizatăde către Universitatea “Vasile Alecsandri“ şi Università della Svizzera italiana din Lugano pe toată durata proiectului, atât în cadrul proiectului, cât şi în alte activităţi conexe acestuia, iar membrii echipei câştigătoare vor fi de acord ca numele lor să fie făcute publice, fără alte obligaţii din partea organizatorilor.
Art. 7 Încazul în care lucrările înscrise la concurs încalcă legea drepturilor de autor, întreaga responsabilitate revine exclusiv participanţilor.
Art. 8 Dacă este necesar, echipa câştigătoare va accepta mici modificări, la solicitarea organizatorilor.