ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, CU DURATA DE 4 ANI - ZI

1. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE (E.P.I.)

Misiunea programului de studiu Echipamente pentru Procese Industriale (EPI) este de a forma specialişti cu o solidă pregătire teoretică şi practică, în domeniul Ingineriei Mecanice în activităţile complexe legate de proiectarea, exploatarea și mentenanța echipamentelor pentru procese industriale

Ocupaţii posibile:
 • Inginer electromecanic;
 • Consilier inginer mecanic;
 • Expert inginer mecanic;
 • Referent de specialitate inginer mecanic;
 • Proiectant inginer mecanic;
 • Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; Inginer tehnolog prelucrări mecanice;
 • Instructor sistem de producţie;
 • Cercetător în maşini şi instalaţii mecanice;
 • Asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

Rezumatele fiselor disciplinei

   
 LABORATOR_MATERII_PRIME.gif    
   
   
 bibire_lab.gif    

 

2. INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE (I.P.M.I.)

Programul de studiu Ingineria si Protectia Mediului in Industrie prezinta o importanta deosebita pentru unitatile industriale, in general si pentru cele din zona centrala a Moldovei, in special, care se confrunta cu probleme foarte complexe in domeniul protectiei mediului.
Din relatiile de colaborare cu unitatile industriale, s-a constat ca este impetuos necesar existenta unor specialisti care sa aiba cunostinte corespunzatoare asupra posibilitatilor de dezvoltare durabila intr-o perioada viitoare, si sa cunoasca strategiile necesare realizarii acesteia.
Este evident ca in conditiile economice ale secolului XXI, Managementul de Mediu, atat la nivel local, national si global trebuie sa fie planificat, organizat si coordonat in mod eficient si sistematic, asemenea unui plan de afaceri. În acest context, existenta unui asemenea program de studiu, sustine prin specialistii formati, elaborarea si promovarea strategiei nationale si internationale de mediu si dezvoltare durabila.

Ocupaţii posibile:

 • Analist de mediu;
 • Auditor de mediu;
 • Inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului;
 • Inspector de specialitate inginer chimist;
 • Inspector protecția mediului;
 • Monitor mediul înconjurător;
 • Responsabil de mediu

Rezumatele fiselor disciplinei

     
 LABORATOR_ACUSTICA.gif    
 LABORATOR_apa_si_apa_uzata.gif    
 LABORATOR_CALITATE_AER.gif    
LABORATOR_CALITATE_SOL.gif     
LABORATOR_EPURARE_APE.gif    
     
     

 

 3. INGINERIA DEZVOLTARII RURALE DURABILE (I.D.R.D.)

Programul de studii „Ingineria Dezvoltarii Rurale Durabile” are ca principală misiune formarea de specialiști pentru proiectarea și aplicarea procedurilor și tehnicilor de protecție a mediului în spațiul rural, pentru asigurarea unei dezvăltări durabile a acestuia.
 
Pe parcursul celor 4 ani de studii, studenții care urmează acest program de studii vor căpăta cunoștințe și își vor forma aptitudini în direcțiile:
- înțelegerea spațiului rural și gândirea unor proiecte de dezvoltare particularizate pentru zone geografice diferite în funcție de resursele disponibile;
- capacitatea de proiectare a unor tehnologii și echipamente specifice activităților care se desfășoară în spațiul rural;
- exploatarea resurselor locale și dezvoltarea tehnologiilor tradiționale de valorificare a lor;
- evaluarea impactului asupra mediului a tuturor activităților din spațiul rural (agrozootehnice, industriale, valorificarea deșeurilor etc.);
- de a aplica tehnicile și tehnologiile specifice lucrărilor pentru dezvoltarea localităților din spațiul rural (alimentări cu apă, epurarea și canalizarea apelor uzate, căi de comunicații, etc.), în conceptul dezvoltării durabile;
- de a analiza fenomenele care produc calamități (inundații, înmlăștiniri, secete) și de a aplica tehnicile specifice de prevenire și de combatere a acestora;
- de a întocmi documentații pentru acorduri și avize de mediu.

 Ocupaţii posibile:

 • Analist de mediu;
 • Consilier ecolog;
 • Inginer ecolog;
 • Inspector de specialitate ecolog;
 • Inspector pentru conformare ecologică;
 • Inspector protecţia mediului;
 • Monitor mediul înconjurător;
 • Responsabil de mediu.   
LABORATOR_TOPOGRAFIE.gif    
     

 

4. INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM (I.M.A.P.A.)

Specializarea “Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism” oferă viitorilor absolvenți competențe profesionale atât în domeniul dezvoltării rurale, în domeniul agronomic, cât și în domeniul economic.
 
Astfel studenții dobândesc competente prin care la absolvire pot sa:
– să efectueze activități în orice tip de societate comercială, dar cu predilectie în cele cu profil agro-alimentar, de comercializare a unor inputuri agricole sau de desfacere a produselor agro-alimentare. In oricare dintre departamentele de vânzări, financiar-contabil sau cel managerial.
– să ofere consultanță pentru accesarea unor fonduri nerambursabile europene;
– să dezvolte propriile afaceri în agricultură și în activități non-agricole;
– să pună in aplicare cele mai actuale tehnologii de producție în domeniile: agricol, zootehnic sau horticol.
– să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu caracteristici senzoriale deosebite, sa contribuie la diversificarea ofertei de alimente şi obţinerea de produse performante.
– să contribuie prin activitati specifice la cunoaşterea tradiţiilor, a specificităţii turismului rural, a activităţilor şi serviciilor ce pot fi oferite, a construcţiilor specifice diferitelor zone, a exigenţelor cerute de amenajările agroturistice;
– să ofere clienţilor servicii de calitate şi să asigure rentabilitatea firmelor.
 

 Ocupaţii posibile:

 • Inginer economist
 • Director societate comercială
 • Director magazin
 • Director de departament alimentație
 • Director de departament catering
 • Conducător de pensiune turistică, rurală, agroturistică și montană
 • Director de motel
 • Director unități tip fast-food
 • Director cofetărie, patiserie
 • Director de departament organizare evenimente
 • Analist în turism
 • Șef centru perfecționare
 • Conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii
 • Șef serviciu marketing
 • Șef departament logistică
 • Șef serviciu aprovizionare-desfacere
 • Inspector de specialitate asigurări
 • Consilier orientare privind cariera
 • Consultant în domeniul forței de munca
 • Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională

Rezumatele fiselor disciplinei

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER, CU DURATA DE 2 ANI

1. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE (M.P.M.I.)

 Programul de studii asigură viitori specialişti competenţi atât din punct de vedere al cerinţelor moderne de mediu, cât şi din punctul de vedere al organizării activităţilor experimentale şi a metodelor de laborator utilizate în monitorizarea factorilor de mediu. La toate acestea se mai adaugă bune cunoştinţe despre activitatea managerială.

Astfel masteranzii dobândesc competente pentru:

- Gestionarea în mod ştiinţific a agenţilor poluanţi rezultaţi în orice proces tehnologic (mecanic sau chimic), identificarea lor, oferirea de soluţii tehnice pentru reducerea, oxidarea, transformarea sau neutralizarea lor; 
- Cunoaşterea şi aplicarea principiilor fizice de măsurare în laboratoarele de protecţia mediului;
- Cunoaşterea principalelor aparate, instrumente şi instalaţii de măsură din domeniu;
- Înţelegerea sistemului complex (aer, apă, sol) în care pot fi întâlniţi agenţii poluanţi, inovarea şi crearea de noi tehnologii de analiză a acestora;
- Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor moderne în ceea ce priveşte procesele şi echipamentele de epurare a atmosferei, apei şi solului;
- Formarea capacităţii de sinteză a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice din domeniile de analiză corespunzătoare, din punct de vedere a protecţiei mediului;
- Formarea aptitudinilor corespunzătoare pentru studiul, cercetarea şi proiectarea unor soluţii, posibilităţi şi respectiv a unor modele noi eficiente economic şi ecologic;
- Întreţinerea şi exploatarea aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor de laborator;
- Cunoaşterea metodelor fundamentale de investigare a poluanţilor din apă, aer, sol;
- Monitorizarea proceselor de depoluare;
- Analiza de proces, modelarea, simularea şi identificarea proceselor de poluare;
- Aplicarea şi interpretarea principiilor ştiinţifice, a regulilor şi regulamentelor specifice în ingineria mediului;
- Abilitatea de a identifica, formula, explica probleme de mediu şi de a propune şi interpreta coerent soluţii pentru rezolvarea acestora;
- Proiectarea de sisteme de analiză şi monitorizare a calităţii mediului.

Ocupaţii posibile:

 • Manager al sistemelor de management de mediu,
 • Analist de mediu,
 • Cercetator in ecologie si protectia mediului,
 • Asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului,
 • Specialist in managementul deseurilor,
 • Consilier institutii publice,
 • Sef statie epurare ape reziduale,
 • Inspector de specialitate in administratia publica,
 • Şef centru protecţia plantelor şi mediului,
 • Evaluator şi auditor de mediu,
 • Manager al sistemului de management al riscului,
 • Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

Rezumatele fiselor disciplinei

Competențe

Misiunea

 

   
 LABORATOR_apa_si_apa_uzata.gif    
     

 

2. MANAGEMENTUL EXPLOATĂRII ECHIPAMENTELOR DE PROCES (M.E.E.P.)

 

 Misiunea programului de studiu Managementul Exploatării Echipamentelor de Proces (M.E.E.P.) este de a specializa şi profesionaliza absolvenţii studiilor de licenţă în domeniul ingineriei Mecanice în activităţile complexe legate de proiectarea, exploatarea și mentenanța echipamentelor pentru procese industriale.
 
Obiectivele principale ale programului de studiu de tip master Managementul Exploatării Echipamentelor de Proces, constau în dobândirea de cunoştinţe pentru inginerii din domeniul ingineriei mecanice în ceea ce priveşte:
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi identificarea acestora în anumite cazuri practice în domeniul ingineriei mecanice;
- formarea capacităţii de sinteză a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice din domeniile proceselor tehnologice şi proiectării fluxurilor tehnologice corespunzătoare, din punct de vedere al echipamentelor de laborator din domeniul ingineriei mecanice, respectiv a echipamentelor de proces;
- formarea aptitudinilor corespunzătoare pentru studiul, cercetarea şi proiectarea unor soluţii, posibilităţi şi respectiv a unor modele noi eficiente economic şi ecologic;
- formarea deprinderilor şi a gândirii tehnice, în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei;
- realizarea la un înalt nivel de calitate a învățământului și cercetării științifice, în domenii specifice, în context național și internațional, răspunzând necesității de dezvoltare intelectuală profesională și socială a individului și de progres a societății românești. Absolvenţii programului de studiu trebuie să dobândească cunoştinţe de specialitate, astfel încât să poată fi încadraţi corespunzător pe piaţa muncii. Programul de studiu urmăreşte formarea abilităţilor teoretice şi practice care corespund exigenţelor angajatorilor şi a societăţii pentru absorbţia imediată a absolvenţilor acestei specializări pe piaţa forţei de muncă, naţională sau internaţională. Programul de studiu se înscrie în cerinţele locale (zona centrală a Moldovei), în cele naţionale şi mondiale privind dezvoltarea domeniului Inginerie mecanică, precum și a industriilor cu acest profil.

Ocupaţii posibile:

 • Inginer şef industria prelucrătoare;
 • Şef atelier reparaţii capitale;
 • Şef formaţie în industria de maşini şi echipamente;
 • Inginer – şef întreprindere de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie;
 • Inginer mecanic;
 • Inginer mecanic utilaj tehnologic chimic;
 • Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier;
 • Expert inginer mecanic;
 • Inspector de specialitate inginer mecanic;
 • Referent de specialitate inginer mecanic;
 • Specialist mentenanţă mecanică şi echipamente industriale;
 • Cercetător echipamente de proces;
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces;
 • Asistent de cercetare în echipamente de proces;
 • Cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării;
 • Cercetător în maşini şi instalaţii mecanice;
 • Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice;
 • Inspector ISCIR
   
 softuri.gif    
     

 

Competențe

Misiunea

 

3. ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE ȘI TEHNOLOGII ASISTIVE (E.R.T.A.) 

 

Competențe

Misiunea