Header

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446


Programul P1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Axa prioritara 2 - Subprogramul 1.2 - Performanță instituțională. Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate in consorții CDI ( PCCDI 2017)
Domeniul - Tehnologii noi si emergente
Numărul contractului - 82PCCDI/2018

Titlul proiectului

TEHNOLOGII DE FABRICARE INTELIGENTE PENTRU PRODUCȚIA AVANSATĂ A PIESELOR DIN INDUSTRIILE DE AUTOMOBILE ȘI AERONAUTICĂ (TFI PMAIAA)

Scurtă prezentare

Proiectul își propune realizarea unei viziuni unitare asupra noilor tendințe din industria fabricării pieselor de automobil si aviatie prin cercetarea lanțurilor de producție și a tehnologiilor inteligente aferente. Cercetările au în vedere dezvoltarea de noi materiale pentru reperele de automobil si aviatie,  aplicarea unor tehnologii digitale de fabricarea prototipurilor de piese de caroserie din noile materiale, dezvoltarea de algoritmi de control și inspecție a pieselor de caroserie, utilizarea unor tehnici eficiente de prelucrare prin așchiere a pieselor de automobil si aviatie, din materiale speciale și nu în ultimul rând minimizarea costurilor de fabricație prin proiectarea unor modele de simulare a fluxurilor de fabricație. Consorțiul format din cele 5 universități au definit tipul de tehnologii ce vor fi dezvoltate, modul în care vor lucra împreună, modul de respectare a proprietății intelectuale și modul de transfer al cunoștințelor către publicul larg.

Contractul se derulează pe o perioadă de 30 de luni. 

Obiectivul general al proiectului

Cercetările au în vedere  dezvoltarea de noi materiale pentru reperele de automobil și aviație, aplicarea unor tehnologii digitale de fabricarea prototipurilor de piese din noile materiale, dezvoltarea de algoritmi de control și inspecție a pieselor, dezvoltarea și utilizarea unor tehnici eficiente de prelucrare prin așchiere și prin deformare plastică a pieselor de automobil și aviație și nu în ultimul rând minimizarea costurilor de fabricație prin proiectarea unor modele de simulare a fluxurilor de fabricație.

 

 


Program P1 - Development of the national Research and Development system.
Priority Axis 2 – Subprogram 1.2 - Institutional Performance. Institutional Performance. Institutional development projects – Complex projects realized in RDI consortia.


Project title

SMART MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR ADVANCED PRODUCTION OF PARTS FROM AUTOMOTIVE AND AERONAUTICS INDUSTRIES (TFI PMAIAA)

 Abstract

The project proposes the achievement of an unitary vision on the new tendencies from the automotive and aerospatial industries by researching the production chains and the afferent intelligent technologies. The researches take in vierw the new tendencies applied in the fabtrication of the automotive and aeronautcs industries. The researches have also in view the development of new materials, the application of new digital technologies for the manufacturing of protypes of parts made from news materials, the development of control and inspection algorithms for the carosery parts, the use of efficient technologies for the cutting procedures of parts made from special materials and not in the last case the minimization of manufacturing costs by using the design of simulation models of the manufacturing fluxes. The consortium involved in the project achievement will be formed by 5 universities that have developed the type of technologies that will be applied, the mode in which the partners will work toghether, the mode in which the intellectual property will be respected and the mode of knowledges transfer to interested  public.

The contract lasts for 30 months.

General objective

The researches take into considerations the development of new materials for automotive and aviation parts, the application of the digital technologies for prototyping parts with the new materials, the development of control and inspection algorithms for the parts, the development and application of efficient technologies for automotive and aviation parts by machining and plastic forming and finally the minimisation of manufacturing costs through the design of simulation models of the manufacturing flows.