Studii universitare de master

master litere 2021 mic1

  

CALENDARUL DE ADMITERE 

SESIUNEA IULIE 2021

 • perioada de înscriere: 5–30 iulie 2021;
 • afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 2 august 2021, ora 12.00;
 • contestații (online și la sediul Facultății): 2 august 2021, în intervalul orar 12.00–16.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 3 august 2021;
 • confirmarea locului: 3–12 august 2021;
 • afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 13 august 2021;

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 • perioada de înscriere: 1–17 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 18 septembrie 2021, ora 16.00;
 • contestații (online și la sediul Facultății): 20 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00–13.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 20 septembrie 2021, ora 16.00;
 • confirmarea locului: 20–24 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 25 septembrie 2021.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Pentru toate domeniile de studii universitare de master, concursul de admitere se va susține online, pe platforma www.admitere.ub.ro și va avea o probă.

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui test de aptitudini, care se va nota cu „Admis”/„Respins”.

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.

La medii egale, candidații vor fi departajați

 • media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență sau a studiilor echivalente;
 • media ultimului an de studii de licență.

 

Admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), medie.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie (pentru înscrierea online, documentele menționate vor fi transmise scanat, .pdf sau .jpeg):

a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2020 și 2021 este valabilă şi Adeverinţa tip, în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b) cartea de identitate/paşaportul;

c) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

d) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”.

e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normal (pentru înscrierea online o singură fotografie color recentă);

f) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

g) cetăţenii Republicii Moldova vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

h) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii.

Pentru înscrirea online taxa de admitere se achită electronic, prin platforma de admitere. Pentru oricare alt mod de plată, dovada plății se va încărca pe platforma de admitere;

i) un dosar plic ( nu este nevoie pentru înscrirea online).

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

PRECIZĂRI:

Având în vedere situația actuală, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.