Studii universitare de master

CALENDARUL ADMITERII

prima sesiune:

 • perioada de înscriere: 15 - 26 iulie 2019;
 • test de cunoştinţe în domeniu: 29 iulie 2019;
 • afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019;
 • contestaţii: 30 iulie 2019;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 iulie 2019;
 • confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019;

 

a doua sesiune:

 • perioada de înscriere: 02 - 18 septembrie 2019;
 • test de cunoştinţe în domeniu: 19 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2019;
 • contestaţii: 20 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019;
 • confirmarea locului: 23 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019.

 CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).

Tematica și bibliografia pentru testul de cunoștințe în domeniu poate fi consultată aici.

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este calculată, astfel:

a) Domeniile de master: Filologie

 1. Media examenului de licenţă - 30 %;
 2. Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 70 %.

 

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.

b) Domeniul Științe ale comunicării

 1. Media examenului de licenţă - 40 %;
 2. Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 60 %.

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.

c) Domeniul Științe ale educației

 1. Media examenului de licenţă - 40 %;
 2. Nota de la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.

Criterii de departajare la medii egale

 1. Nota obţinută la test;
 2. Media examenului de licenţă;
 3. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă.

În urma recorectării lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota acordată iniţial.

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele). Pentru absolvenţii din promoţiile 2018 şi 2019 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 3. cartea de identitate/ paşaportul;
 4. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 5. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.
 6. 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
 7. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la Universitate;
 8. un dosar plic.

Secretarul şef al Facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.