Studii universitare de licență

CALENDARUL ADMITERII

Domeniile Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării

 prima sesiune:

 • perioada de înscriere: 15 – 27 iulie 2019;
 • afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019;
 • contestații: 30 iulie 2019;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00);
 • confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019;

 

a doua sesiune:

 • perioada de înscriere: 02 – 19 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2019;
 • contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019;
 • confirmarea locului: 23 septembrie 2019;
 • afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019.

 

Domeniul Științe ale educației

 prima sesiune:

 • perioada de înscriere: 15 – 24 iulie 2019;
 • proba de aptitudini vocaționale: 25 – 26/ 27* iulie 2019 (* în funcție de nr. de candidați înscriși)
 • afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019;
 • contestații: 30 iulie 2019;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00);
 • confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;
 • afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019;

 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se vor prezinta următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2019, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
 2. cartea de identitate/ paşaportul;
 3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”;
 5. 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală;
 6. adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) - în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea absolvită.
 7. actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
 8. distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (conform ordinelor de ministru şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;
 9. cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;
 10. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la Universitate;
 11. un dosar plic.

Secretarul şef al Facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

 CONDIŢII DE ADMITERE:

     Admiterea se face pe bază de concurs.

Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică (scris), eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. Candidații care vor prezenta la înscrie certificate de competență lingvistică nu vor mai susține proba. Certificatele lingvistice admise pentru echivalare sunt:

 • Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC - certificate în perioada de valabilitate,
 • Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF - certificate în perioada de valabilitate.

 

Pentru programul de studii Comunicare și relații publice se va completa eseul motivațional, probă eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”.

          Pentru domeniul Științe ale educației admiterea va consta într-o probă eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale (interpretarea unui fragment muzical, realizarea unui desen static si citirea unui text la prima vedere), notată cu „Admis”/„Respins”. Pentru această probă nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:

 • 100 % Media de la examenul de bacalaureat;

 

 Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

 1. Nota de la prima probă scrisă;
 2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
 3. Nota de la a treia probă scrisă.