Studii universitare de licență

 licenta septembrie mic

CALENDARUL ADMITERII 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 • perioada de înscriere: 1–17 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 18 septembrie 2021, ora 16.00;
 • contestații (online și la sediul Facultății): 20 septembrie 2021, în intervalul orar 9.00–13.00;
 • afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 20 septembrie 2021, ora 16.00;
 • confirmarea locului: 20–24 septembrie 2021;
 • afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 25 septembrie 2021.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se face online, pe domenii de studii de licență și pe bază de concurs.

Proba de concurs (eliminatorie) constă în completarea unui eseu motivațional, care se va nota cu „Admis”/„Respins”.

A. La admiterea pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură, pot aplica doar candidații care, la disciplina Engleză și/ sau Franceză (în funcție de programul/programele de studii ales/alese), au media încheiată, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului).  

             Media de admitere este formată din:

 • Media generală a examenului de bacalaureat sau echivalent;
 • Media la limba străină, din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de programul de studii pentru care a optat (engleză/ franceză).

           

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă, după caz:

 • 0,2 x media la limba străină din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de programul de studii pentru care a optat la înscriere (Engleză sau Franceză);
 • 0,1 x media la Engleză + 0,1 x media la Franceză din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.

 

La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:

 • media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză), din primul an, respectiv, al doilea an (ani aleși de candidat), media generală a anilor de studii;

    

Pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză:

 • media la Engleză din primul an ales de candidat, media la Franceză din primul an ales de candidat, media la Engleză din al doilea an ales de candidat, media la Franceză din al doilea an ales de candidat, media generală a anilor de studii.

 

B. Pentru programul de studii Comunicare și relații publice, domeniul Științe ale comunicării, media de admitere este:

 •  Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.

 

Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.

 La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:

- nota la Proba 1 a examenului de Bacalaureat;

- nota la Proba 2 a examenului de Bacalaureat;

- media finală a anilor de liceu.

 

C. Pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, domeniul Științe ale educației, media de admitere este formată din:

 • Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
 • Media anilor la disciplina Limba și literatura română din liceu.

 

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media mediilor din anii de liceu la disciplina Limba și literatura română.

La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:

 • media anilor la disciplina Limba și literatura română din liceu;
 • media finală a anilor de liceu.

 

IMPORTANT:

Pentru toate domeniile, admiterea se face în ordinea: opţiune (opțiunea se referă atât la programul de studii, cât și la forma de finanțare – buget/taxă), medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie (pentru înscrierea online, documentele menționate vor fi transmise scanat, .pdf sau .jpeg):

 a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoțită de foaia matricolă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2021, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b) cartea de identitate/paşaportul;

c) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

d) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”.

e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normal (pentru înscrierea online o singură fotografie color recentă);

f) adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată). În cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;

g) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

h) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (conform ordinelor de ministru şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare;

i) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune, atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;

j) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii. Pentru înscrirea online taxa de admitere se achită electronic, prin platforma de admitere;

Pentru oricare alt mod de plată, dovada plății se va încărca pe platforma de admitere;

k) un dosar plic ( nu este nevoie pentru înscrirea online).

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

PRECIZĂRI:

Având în vedere situația actuală, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.
Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.