LSW

Oproteh2023

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2023

scoala viitorului 2023

Înscrieri la adresa de email ingvara@ub.ro. Click pentru fișa de înscriere!

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


 SC

ADMITERE 2023

COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR

 

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează admitere, pentru anul școlar 2023-2024, la învâţământul terţiar, pentru calificarea profesională:

TEHNICIAN OPERATOR MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Domeniul: MECANICĂ

• Forma de învățământ: cu frecvență (zi);
• Durata studiilor: 1 an;
• Număr de locuri: 28, fără taxă;
* Au dreptul sa se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente.

Înscrierea candidaților se va desfășura on-line, pe platforma admitere.ub.ro, sau la sediul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Important!

Calificarea profesională se va organiza doar dacă va fi atins numărul minim de înmatriculați, în condițiile legii (nu mai putin de 15).

Calendarul admiterii

Perioada Etapa
17 iulie – 25 august 2023

Înscrierea candidaţilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

28 august 2023:

- ora 12.00

- orele 12.00 - 16.00

 

Afișarea listelor cu candidații înscriși

Depunerea contestațiilorDepunerea contestațiilor

29 august 2023, ora 12.00

Afișarea listelor finale cu candidații înscriși, după soluționarea contestațiilor

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare

29 august 2023, ora 9.00

Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

30 august 2023

- ora 12.00

- orele 12.00 - 16.00

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

Depunerea contestațiilor

31 august 2022, ora 12

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

04 - 05 septembrie 2023,
orele 08.00 - 16.00

Confirmarea locului

06 septembrie 2023, ora 12.00

Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Universității)

Documentele necesare pentru înscriere

 • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • certificat/atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (plata online a taxei de înscriere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la casieria Universităţii).

Probe de concurs

A. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

 • Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
 • Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau   echivalente.

B. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă).

 • Proba 1 - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente;
 • Proba 2 - nota obținută la proba scrisă.

Media concursului de admitere se formează astfel: 0,5 x media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente, la care se adaugă 0,5 x nota obținută la proba scrisă.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr de puncte echivalent cu această notă, indiferent de nota obținută la proba scrisă.

Criterii de departajare la medii egale: departajarea candidaților se face mai întâi după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.

Taxe de admitere

 • Taxa de înscriere: 50 lei*
 • Taxa de înmatriculare: 25 lei*.

*În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere  la art.13 alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați pagina Colegiului Universității:

https://www.ub.ro/academic/citn

 

1 UBc Flyer Admitere Colegiu 2023 2 UBc Flyer Admitere Colegiu 2023