Admitere master

Admitere la programele de master ale Facultatii de Științe

(1)  La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2016 şi 2017 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

c)    cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

d)    certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

e)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”

f)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate) vor depune o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de master, în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

g)    4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;

h)    chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

i)       un dosar plic.

(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate). 

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

Media examenului de licenţă - 40 %; 
Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.

Calendar test admitere master 2017

Tematică și bibliografie test admitere master - Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibliografie test admitere master - Biologie Medicală

Tematică și bibilografie test admitere master IAST - Informatica aplicată în științe și tehnologie

Tematică și bibliografie master Matematică Didactică

Tematică și bibliografie test admitere master SIE - Strategii inovative în educație

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE

1.      Nota obţinută la test;
2.      Media din timpul anilor de studii.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2500 lei – în 4 rate
La programul de studii BIOLOGIE MEDICALĂ taxa de studii este de 3300 lei / an.

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului