Admitere licență

1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a)     diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2017, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;

b)     cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;

c)     certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

d)     adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”;

e)     4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică normală;

f)      adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în  cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate;

g)     actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;

h)    distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;

i)      cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile finanţate de la buget) vor depune şi o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de licenţă în România, finanţate de la buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2017;

j)      chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;

k)    un dosar plic

2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.

3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

 
 

CONDIȚII DE ADMITERE
Admiterea se face pe bază de  concurs.

Programul de studii

Condiții

BIOLOGIE
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ

Media generală de admitere
(calculată cu 2 zecimale)
100 % Media de la bacalaureat
 
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAREtapa I: Proba eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins. Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaționale (desen, muzică, dicție) nu este necesară consultarea nici unei bibliografii.
 
Etapa a II-a: Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%; 2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (scris) - 50%.

Programare proba de aptitudini vocationale PIPP (Pedagogia invatamantului primar si prescolar) 26, 27 iulie 2017

Anunt important admitere PIPP 2017 

Anunt important proba de aptitudini admitere PIPP - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale se va ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 130 lei
TAXA DE STUDII PENTRU ANUL I : 2500 lei – în 4 rate

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul de admitere 2017 al Facultatii de Stiinte, precum si Anexele Regulamentului