Departamentul INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE (IMSI)

Departamentul IMSI asigură pregătirea de specialitate a inginerilor astfel încât ei sa fie capabili să proiecteze și să conducă procesele de fabricație competitivă a produselor industriale (din industria constructoare de mașini, aparate electro-casnice, bunuri de larg consum etc.).

Departamentul IMSI coordonează programe de studii de licență și master.

LICENȚĂ – trei programe domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ

 • Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM)
 • Design industrial (DI)
 • Ingineria și managementul calității(IMC)

MASTER – trei programe de studii din două domenii de științe inginerești

 • Managementul fabricației produselor industriale (domeniul Inginerie industrială)
 • Strategii în asigurarea calității în industrie (domeniul Inginerie industrială)
 • Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (program interdisciplinar)

Departamentul IMSI are în structura sa atât personal didactic cât și personal de cercetare:

 • 5 profesori universitari
 • 3 conferențiari universitari
 • 3 șefi de lucrări
 • 1 tehnician
 • 4 asistenți de cercetare

Activitatea de cercetare științifică este coordonată, la nivelul departamentului, de centrul de cercetare INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ.

În cadrul conferinței OPROTEH, departamentul IMSI este responsabil pentru organizarea secțiunii Optimization of Manufacturing Processes and Systems & Computer Aided Design and Manufacturing.

 

Programe de studii

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, DURATA STUDIILOR 4 ANI – învățământ cu frecvență (240 credite)

TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Tehnologia construcțiilor de mașini - specializare autorizată sub denumirea Tehnologia construcțiilor de mașini - ingineri, zi, 5 ani - prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 916/2005, acreditată prin H.G. nr.635/2008, evaluată periodic în 2001, 2004, 2009.; ca urmare a reorganizării studiilor, în baza HG nr. 88/2005 completat cu OM 4936/2008, a trecut în categoria studiilor universitare de licență, ingineri, curs de zi, 4 ani, 240 credite, forma de lungă durată.

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, pe scurt TCM, este cea mai veche din cadrul Facultății de Inginerie.

Tehnologia Construcțiilor de Mașini este o specializare de studii universitare de licență din domeniul Inginerie Industrială, care a fost înființată în România în urmă cu peste 50 de ani. Inginerul tehnolog, așa cum este numit în limbajul curent absolventul TCM, se ocupă cu fabricarea produselor mecanice. Competențele pe care le dobândește acesta în cadrul studiilor de licență (programare şi operare pe calculatoare, proiectare piese şi ansambluri mecanice, proiectare tehnologii şi echipamente de fabricație pentru produse mecanice, managementul calității produselor şi al proceselor de fabricație, cercetare procese de fabricație), îi permit să acceseze locuri de muncă din foarte multe întreprinderi industriale (orice întreprindere producătoare de produse mecanice: automobile, bunuri industriale, instalații industriale etc.), din institute de cercetare sau din învățământ (preuniversitar sau universitar).

Programul de licență Tehnologia construcțiilor de mașini are misiunea de a forma specialiști în proiectarea constructivă şi tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea şi întreținerea mașinilor şi utilajelor specifice industriei constructoare de mașini, vizând în esență pregătirea fabricației. Pregătirea tehnică generală, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării şi prelucrării asistate de calculator, este finalizată cu un pachet de discipline economice absolut necesare, pentru formarea unei vederi largi asupra domeniilor cercetării, producției şi desfacerii produselor industriale.

Perspectivele profesionale ale absolvenților TCM includ ocupații, precum: inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice, proiectant inginer mecanic, expert inginer mecanic, inginer mașini-unelte, operator/programator mașini unelte CNC, inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini, cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini, cercetător în creația tehnică în construcția de mașini, asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini.

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITATII

Programul de studii Ingineria şi managementul calităţii este acreditat în domeniul de licenţă Inginerie industrială (4 ani, cu 240 de credite ECTS). Obiectivele principale ale programului de studii constau în furnizarea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale şi specifice privind proiectarea, implementarea, evaluarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii, care să permită atingerea excelenţei în performanţa proceselor de producţie (şi de afaceri). Scopul este acela de a pregăti specialişti capabili să aducă plus valoare într-o organizaţie, prin aplicarea unor tehnici şi proceduri moderne de îmbunătăţire a calităţii, care să conducă la creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi, implicit, la creşterea satisfacţiei consumatorului final.

Absolvenţii programului de studii de licenţă Ingineria şi managementul calităţii vor fi capabili, printre altele:

 • să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri privind managementul şi asigurarea calităţii;
 • să asigure dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management al calității, inclusiv procesele necesare și interacțiunile acestora;
 • să determine și să aplice criteriile și metodele necesare pentru a asigura operarea și controlul eficace al proceselor;
 • să stabilească politicile și obiectivele organizației referitoare la calitate.

După finalizarea studiilor, absolvenților li se oferă perspective de ocupare a unor ocupații ca: specialist în domeniul calității, auditor in domeniul calității, analist calitate, analist măsurători metrologice, consultant sistem de calitate, auditor in managementul riscului, specialist in managementul riscului, auditor/evaluator sisteme de management de securitate.

DESIGN INDUSTRIAL

Programul de studii Design industrial este acreditat în domeniul de licenţă Inginerie industrială (4 ani, cu 240 de credite ECTS). Obiectivele principale ale programului de studii constau în furnizarea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale şi specifice privind proiectarea şi promovarea de produse inovative, cu o înaltă competitivitate la nivel tehnico-funcţional, estetic şi economic, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. Scopul este acela de a le asigura studenţilor know-how-ul necesar satisfacerii exigenţelor angajatorilor şi societăţii, facilitând astfel absorbţia imediată a absolvenţilor acestui program de studii pe piaţa forţei de muncă naţională şi internaţională.

Absolvenţii programului de studii de licenţă Design industrial vor fi capabili, printre altele:

 • să stabilească specificaţiile obiectiv ale unui produs dat;
 • să aplice modele ale proiectării conceptuale pentru rezolvarea unor situaţii practice concrete;
 • să definească criterii de evaluare a soluţiilor alternative în vederea identificării unor soluţii optime;
 • să utilizeze tehnici specifice modelării produselor şi testării performanţei acestora;
 • să integreze principiile estetice şi ergonomice în proiectarea şi dezvoltarea durabilă a produselor etc.

Formarea profesională a absolvenților programului Design industrial le deschide acestora accesul la ocupații precum: designer industrial, proiectant inginer mecanic, grafician industrial, designer web, designer grafică, cercetător / inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini.

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER, DURATA STUDIILOR 2 ANI – învățământ cu frecvență (120 credite)

MANAGEMENTUL FABRICAŢIEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

Misiunea programului de studiu este de a specializa şi profesionaliza absolvenţii studiilor de licenţă în domeniul Ingineriei Industiale în activităţile complexe legate de aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme, elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional, familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu.

Principala misiune a programului de studii constă în pregătirea de specialişti cu o solidă pregătire teoretică, de cercetare şi practică. Absolvenții programului MFPI își dezvoltă capacități, cum ar fi:

 • elaborarea şi interpretarea documentației tehnice, economice şi manageriale;
 • operarea cu concepte și metode în domeniul Ingineriei industriale;
 • utilizarea proceselor, fluxurilor, principiilor, metodelor și instrumentelor specifice dezvoltării de produse și tehnologii noi / inovare;
 • proiectarea avansată a tehnologiilor, echipamentelor și sistemelor de fabricație utilizând procese, fluxuri, principii, metode și instrumente specifice Ingineriei industriale;
 • utilizarea procedeelor de fabricare a pieselor din diferite materiale (metalice, plastice, compozite etc.);
 • analiza aprofundată, proiectarea și implementarea managementului întreprinderii, a proiectelor industriale și de cercetare.

Perspectivele profesionale ale absolvenții programului de master MFPI includ ocupații, precum: inginer tehnolog prelucrări mecanice, proiectant inginer mecanic, expert inginer mecanic, inginer mașini-unelte, inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini,  cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini, cercetător în creația tehnică în construcția de mașini, asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini.

STRATEGII IN ASIGURAREA CALITATII IN INDUSTRIE

Misiunea specializării este în concordanţă cu misiunea universitatii şi anume de a forma specialişti cu studii superioare, de ciclul II academic, studii masterale de profesionalizare în domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: manager, profesionist, auditor calitate.

Cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale dobândite:

 • cunoașterea și folosirea cunoștințelor moderne de management aplicabile calității sistemelor industriale, mediului și sănătății și securității ocupaționale;
 • cunoașterea aprofundată, proiectarea avansată, implementarea și auditul sistemului de management al calității din ingineria industrială;
 • proiectarea avansată, elaborarea și implementarea sistemului integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională;
 • îndeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii răspunzător de sistemul calităţii;
 • organizarea, implementarea şi conducerea sistemelor calităţii în conformitate, cu seria de standarde: EN ISO 9000 – sisteme de management al calităţii;
 • efectuarea de audituri interne de sistem, produs şi proces;
 • efectuarea de audituri secundă parte pentru evaluarea clienților, subcontractanților, în conformitate cu standardul EN ISO 19011 – auditarea sistemelor de management al calității/mediului;
 • cunoașterea şi aplicarea normelor legale privind calitatea produselor/serviciilor:
 • utilizarea marcajului CE – siguranța utilizării produselor în comunitatea europeană.

După finalizarea studiilor, absolvenților li se oferă perspective de ocupare a unor ocupații ca: specialist în domeniul calității, auditor in domeniul calității, analist calitate, analist măsurători metrologice, consultant sistem de calitate, auditor in managementul riscului, specialist in managementul riscului, auditor/evaluator sisteme de management de securitate.