Finalizarea implementării proiectului POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”. Rezultate la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – P3

Proiectul POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” s-a derulat, în perioada februarie 2019 - august 2021, și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Educație și competențe”, în cadrul Apelului POCU/320/6/21 - „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.

Scopul proiectului l-a reprezentat diversificarea și îmbunătățirea ofertei și programelor educaționale din patru centre de învățământ superior acreditate, reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Proiectul a fost implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea din Pitești (Partener 1), Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 2) și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3).

La nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3) pe parcursul derulării proiectului au fost organizate:

  • un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă – Strategii inovative de formare a cadrelor didactice din învățământul universitar (SIU), care a urmărit să abiliteze 16 cadre didactice din universitate pentru a oferi studenților sprijin și îndrumare personalizate.
  • 2 oferte educaționale de tipul cursurilor complementare aplicative, Antreprenoriat strategic și Dezvoltarea competențelor socioemoționale, dezvoltate și furnizate pentru peste 100 de studenți din anii terminali.
  • parteneriate cu parteneri sociali - potențiali angajatori din medii publice și private. S-au încheiat 28 de acorduri de parteneriat care au vizat: implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea și pilotarea cursurilor nou create; organizarea stagiilor complementare de practică pentru participanții la aceste cursuri; participarea la 4 workshop-uri intitulate „Școala motivațională” care au adus față în față angajatorii și studenții, în calitate de potențiali angajați, pentru înțelegerea cerințelor și dinamicii pieței muncii.
  • stagii de practică la agenții economici cu care s-au încheiat acorduri de colaborare, derulate pe o perioadă de 2 luni, sub forma unor activități complementare cursurilor, cu componentă aplicativă. Cele 16 cadre didactice, participante la programul postuniversitar, au acordat sprijin și consiliere studenților pe parcursul acestor stagii de practică. Au absolvit stagiul de practică 78 de studenți, aceștia primind premii pentru performanțele realizate.
  • consiliere academică și orientare profesională pentru cei 110 membri ai grupului-țintă studenți. Fiecare participant a avut oportunitatea de a beneficia de cel puțin o întâlnire individuală cu experți, i s-a întocmit un profil academic și profesional și a primit o scrisoare individuală de recomandare, pe care studentul o poate utiliza pentru accesarea unui loc de muncă, după absolvirea programului de studii.
  • studii de inserție profesională a absolvenților, din ultimii 10 ani, pentru evaluarea nivelului de integrare profesională a absolvenților, atât din punct de vedere cantitativ (procentul de absolvenți care și-au găsit un loc de muncă după absolvire), cât și calitativ (tipul locului de muncă, nivelul de salarizare, nivelul de satisfacție al angajatului, capacitatea de integrare și gradul de adaptare la cerințele postului etc.). Eşantionul a fost reprezentat de 304 absolvenți ai studiilor de licență ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada 2008-2018, de la cele 5 facultăți din cadrul UBc. Datele culese au fost prelucrate, analizate și interpretate, elaborându-se un studiu general de inserție profesională a absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3) și șase studii de inserție specifice pentru fiecare domeniu de studii al absolvenților din promoțiile 2008-2018.
  • un workshop pentru diseminarea de bune practici și promovarea modelelor de succes dezvoltate, „Modele de succes dezvoltate de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în cadrul proiectului, la care au participat 42 cadre didactice din cele 4 centre universitare.

DDS 6316În urma evaluării rezultatelor proiectului la nivelul Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (P3), putem concluziona că implementarea unui astfel de proiect fundamentat pe colaborare interuniversitară, interdisciplinară, multiregională contribuie la obținerea de calificări superioare noi și dezvoltarea la absolvenți, de noi competențe solicitate pe piața muncii.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal