ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă finalizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

Scopul cererii de finanţare:

Organizarea și derularea de stagii de practică pentru studenții Facultății de Inginerie – specializările Tehnologia Informației și Calculatoare, Mecatronică și a Facultății de Științe – specializarea Informatică, în cadrul unor angajatori locali sau regionali de profil, în conformitate cu curricula/ planul de învățământ pentru specializările menționate.

Stagiile de practică se vor realiza pentru aprox. 70 studenți, pe durata a 2 ani universitari.

Grupul țintă: 70 studenți din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău – specializările Tehnologia Informației și Calculatoare, Mecatronică și Informatica,  stagiile de practică vor fi susținute după sistemul:

Total ore practică = 90 ore; Min. 1 zi de practică / săptămână pe durata unui an universitar; Min. 1 zi de evaluare pentru fiecare stagiu de practică / student.

Rezultatul selecției:

În urma procesului de selecție care s-a finalizat in data de 27.01.2017 s-a desemnat ca partener  S.C. SCC Services Romania SRL, BACĂU, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10, Obiectivul specific 6.13.

S.C. SCC Services Romania SRL, BACĂU, va fi anunțată în scris referitor la rezultatul procesului de selecție și i se vor comunica data și ora la care va fi invitată la sediul Universității  “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru încheierea Acordului de parteneriat.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal