ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

Scopul cererii de finanţare:

Organizarea și derularea de stagii de practică pentru studenții Facultății de Inginerie – specializarea Ingineria Produselor Alimentare, în cadrul unui angajator local de profil, în conformitate cu curricula / planul de învățâmânt pentru specializarea menționată. Stagiile de practică se vor realiza pentru aprox. 70 studenți, pe durata a 2 ani universitari

Grupul țintă: 70 studenți din cadrul studenții Facultății de Inginerie – specializarea Ingineria Produselor Alimentare. Estimativ, stagiile de practică vor fi susținute după sistemul:
Total ore practică = 90 ore; Min. 1 zi de practică / săptămână pe durata unui an universitar; Min. 1 zi de evaluare pentru fiecare stagiu de practică / student.

Rezultatul aşteptat al proiectului: Stagiile de practică se vor realiza pentru aprox. 70 studenți, pe durata a 2 ani universitari.
Durata maximă a proiectului conform ghid: 24 luni.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului preconizat:

1.      Activitatea cadru  I:  Dezvoltarea de parteneriate și colaborări între organizatorul de practică și potențiali angajatori de profil.

2.      Activitatea cadru II: Organizarea și derularea stagiilor de practică / programe de învățare la locul de muncă.

3.      Activitatea cadru  III:  Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă.


PROFILUL PARTENERULUI:Pentru depunerea unei cereri de finanțare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău caută și selectează 1 partener cu următorul profil:

-          Întreprindere IMM din sectorul industriei alimentare.

Entitatea selectată în calitate de partener va fi implicată în următoarele activități:

-          Organizarea stagiilor de practică – stabilirea calendarului și a graficului de practică împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (în calitate de Solicitant).

-          Adaptarea / îmbunătățirea programei de practică existente, pentru a corespunde condițiilor și cerințelor efective de la locul de muncă în care vor fi integrați studenții.

-          Dezvoltarea unei componente privind managementul calității / auditul de calitate al produselor – atât la nivel teoretic (pentru a fi inclusă în programa de practică), cât și la nivel practic (susținere / prezentare pe durata stagiilor de practică).

-          Primirea și supervizarea a 70 de studenți în stagii de practică, timp de 2 ani.

Pentru activitatea pe care o va derula în cadrul proiectului, Partenerul selectat va avea următoarea echipă de resurse umane:

 • 1 Coordonator partener: va coordona activitatea partenerului, va asigura interfața dintre Partener și Solicitant, va superviza activitatea experților proprii Partenerului. Condiții : min. 15 ani experiență profesională.
 • 4 Tutori de practică (gestionează / supervizează activitatea studenților din practică); fiecare tutore va avea o echipă estimată de 5 – 7 studenți pentru instruire / supervizare. Condiții: studii superioare de specialitate; min. 1 an experiență profesională.


Criterii de eligibilitate şi selecţie ale partenerilor:

a)Criterii de eligibilitate

Pe lângă condiţiile menţionate mai sus, partenerii NU trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020:

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit in legislaţia naţionala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.

Participanţii care sunt eligibili vor trece în etapa de selecţie.

Activitatea de selecţie are la bază următoarele principii:

·         Transparenţa;

·         Nediscriminarea;

·         Tratamentul egal;

·         Eficienţa utilizării fondurilor;

b) Criterii de selecţie

·         Capacitatea operaţională a partenerului

·         Aplicanţii trebuie să demonstreze că au capacitatea de a organiza stagii de practică pentru studenți, dispune de infrastructură și personal pentru a realiza aceasta activitate.

·         Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

·         Aplicanţii trebuie să demonstreze că au  resurse umane (experți)  pentru a realiza activitățile impuse de stagiile de practică.


DOSARUL DE CANDIDATURĂDosarul de candidatură se va depune la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, judeţul Bacău, Calea Mărășești  nr. 157,  cod poştal 600115, sau se vor trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 05.12.2016, ora 11.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

1.      Scrisoare de intenţie (ANEXA 1)- original;

2.      Declaraţia de angajament (ANEXA 2) - original;

3.      Declaraţia de eligibilitate (ANEXA 3)- original;

4.      Act constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – copie conform cu originalul;

5.      Certificatul de înregistrare la Registrul comerţului, după caz- copie conform cu originalul;

6.      Fişa partenerului – ANEXA 4 – original;

7.      Situaţii financiare aferente exerciţiilor financiare: 2013, 2014, 2015;

8.      CV-uri și documente suport privind experiența pentru echipa de experți solicitată.Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecţie.

Dosarul de candidatură va fi depus în plic închis, întrun singur exemplar, cu precizarea pe plic: ”Dosar de participare la selecţia de partener pentru proiect POCU, 6.13 – 6.14 – proiect stagii de practică”.

Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul Universității Vasile Alecsandri din Bacău până la data de 05.12.2016 ora 11.

Persoana de contact: Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu tel: 0744598363 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email indicat mai sus.

EVALUAREA PARTICIPANŢILOR / CANDIDAȚILOR:

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare, prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Aplicantul cu cel mai mare punctaj va fi declarat câştigător.

Rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul www.ub.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluţionarea contestaţiilor: Eventualele contestaţii se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul www.ub.ro în termen de 1 zi de la data soluţionării acestora.

Termene de realizare:

·         Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 05.12.2016 ora 11:00

·         Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 05.12.2016, ora 17:00

·         Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 05.12.2016.

·         Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel târziu în 06.12.2016.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligaţie pentru Solicitant, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Solicitantul poate solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, contracte, etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII


I. Conformitatea documentelor (DA/NU)

A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit

Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate

II. Eligibilitatea aplicantului (DA/NU)

Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU  menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016.

 • Declaraţie de eligibilitate- original
 • Are capacitatea de a organiza stagii de practică pentru studenți, dispune de infrastructură și personal pentru a realiza aceasta activitate.

III. Conduita candidatului

Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale. Declaraţia de eligibilitate (ANEXA 3)- original

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare sunt bifate DA.GRILA DE EVALUARE ŞI SELECTARE A CANDIDAȚILOR

Criterii de evaluare  / Punctaj maxim / Document justificativ verificat.

·         Capacitatea operaţională a partenerului

1.1. Aplicantul are capacitatea de a organiza / susține de stagii de practică pentru studenți – max 50 pct:

·         Dispune de infrastructura necesară -25 puncte;

·         Poate asigura conditiile specifice pentru efectuarea stagiilor de practică în industria alimentară( echipament de protecție, analize medicale, personal calificat pentru efectuarea instructajului de protecția muncii, etc) – 25 puncte.

Fişa partenerului – ANEXA 4 – original.

·         Contribuţia partenerului la activităţile proiectului

1.2. Personal– max 50 pct:

•        Coordonator proiect partener  (Experiență solicitată min. 15 ani)- 25 puncte;

•        Tutori (Experiență solicitată min. 1 ani, studii superioare de specialitate in domeniu)-25 puncte.

CV-uri și documente suport privind experiența pentru echipa de experți solicitată.

TOTAL 100

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal