PROCEDURĂ DE PUBLICARE

EVALUARE MANUSCRISE

 

Editura „Alma Mater” are ca principal obiect de activitate editarea cărților dedicate procesului didactic și a cărților ce diseminează rezultatele cercetării științifice a membrilor comunității academice.

Pentru fiecare domeniu științific, Editura solicită anual din partea Facultăților din cadrul Universității propuneri de referenți științifici cu experiență universitară, științifică și editorială, incluzând atât cadre didactice din Universitate, cât și profesori și cercetători din alte centre universitare din țară sau din străinătate.

 


1. PROPUNERI MANUSCRISE 


Propunerile complete de cărți/cursuri științifice, îndrumare de laborator/lucrări practice/seminar/proiect dedicate studenților și nu numai precum și propunerile de cărți beletristice sunt recepționate de Editura „Alma Mater”, obligatoriu în format editabil WORD și în format PDF, fie pe memory-stick, CD-ROM, DVD-ROM fie prin e-mail.

În redactarea manuscriselor se vor respecta toate regulile de ortografie și punctuație oficiale. Pentru evidențierea anumitor aspecte, idei etc. (în special în lucrările dedicate studenților) este recomandată folosirea metodelor mnemotehnice de tipul: bold, italic, simboluri, scheme recapitulative, chenare, tabele, rezumate etc.

Pagina de titlu a manuscriselor trebuie să cuprindă numele autorului/autorilor, numele  coordonatorului/coordonatorilor (dacă este cazul) şi titlul lucrării. Pentru lucrările colective, se va include o listă a autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuția fiecăruia.

Cuprinsul trebuie să evidențieze toate părțile, capitolele, subcapitolele etc. existente în manuscrise. Se recomandă formatarea titlurilor și generarea automată a cuprinsului.

Abrevierile utilizate vor fi cele uzuale și se vor menționa la prima apariție în text. O listă a abrevierilor, ordonată alfabetic, poate fi inclusă și înaintea textului propriu-zis.

Toate tabelele, graficele, figurile, schemele trebuie să fie clare, cu dimensiuni și rezoluții potrivite pentru tipărire (nu se acceptă imagini neclare, șterse, tabele sau ecuații desenate etc.). Acestea trebuie să aibă titlu, să fie numerotate și să fie plasate cât mai aproape de prima menționare în text. Se va opta pentru o singură variantă de reprezentare a datelor (e.g. Nu se vor reprezenta aceleași date atât sub formă tabelară cât și sub formă grafică). Manuscrisele pot să includă și liste ale tabelelor, graficelor, figurilor, ecuațiilor etc.

Manuscrisele care conțin materiale (poezii, imagini, tabele, grafice etc.) protejate prin copyright trebuie să fie însoțite de dovada deținerii drepturilor de utilizare.

Referințele bibliografice trebuie să fie relevante și corect citate atât în text, cât și sub formă de listă la sfârșitul manuscriselor. Se vor include, în mod unitar, toate detaliile (autori, titlu, volum, număr, an, editură, oraș, țară etc.) necesare pentru identificarea facilă a oricărei referințe utilizate.  

Propunerile trebuie să fie însoțite de un Acord de Cesionare a Drepturilor de Autor (formular tipizat) semnat de autor/autori prin care acesta/aceștia garantează că: 

 • propunerile sunt originale;
 • sunt de acord ca, în cazul acceptării spre publicare, să cesioneze Editurii drepturile de autor asupra propunerilor;
 • editarea și comercializarea propunerilor nu vor aduce atingere altor drepturi de autor sau o încălcare a altor contracte sau înțelegeri anterioare existente între autor și terți;
 • editarea și/sau comercializarea propunerilor nu pot da naștere unei urmăriri penale sau acțiuni civile.

 


2.1. EVALUARE CĂRȚI/CURSURI/ÎNDRUMARE 


Manuscrisele primite de către Editura „Alma Mater” parcurg un proces de evaluare care cuprinde etapele descrise în cele ce urmează.

1. Analiza calității editoriale

Editura „Alma Mater” apreciază încadrarea manuscriselor în domeniile Editurii și respectarea standardelor editoriale:

 • actualitatea subiectului;
 • existența elementelor de noutate;
 • argumentarea logică a ideilor științifice;
 • existența surselor bibliografice, relevanța și modul de citare a acestora;
 • claritatea, concizia și acuratețea textului;
 • corectitudinea exprimării;
 • formatarea manuscriselor.

2. Verificarea antiplagiat

Editura utilizează softul Plagiarism Detector agreat la nivelul Universității și testează toate manuscrisele primite pentru stabilirea gradului de originalitate al lucrărilor.

Rapoartele de similitudine generate sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor.

Manuscrisele pentru care există suspiciuni de plagiat sunt respinse de la publicare dacă autorul/autorii nu acceptă corectarea acestora.

3. Evaluarea lucrărilor de către recenzori

Manuscrisele sunt evaluate de minimum 2 recenzori care fie fac parte din lista de recenzori a Editurii, fie sunt propuși de autor/autori. În acest ultim caz recenziile sunt luate în considerare de către Editură doar dacă sunt realizate de personalități recunoscute în domeniu.

În evaluare recenzorii urmăresc:

 • relevanța titlului manuscriselor și corelarea acestuia cu textul;
 • calitatea conținutului științific al manuscriselor;
 • gradul de originalitate și de noutate;
 • calitatea datelor prezentate;
 • metodologia folosită în tratarea subiectului ales;
 • seriozitatea documentării (existența în bibliografie a lucrărilor de referință dar și a celor de actualitate - ultimii cinci ani);
 • claritatea formulării;
 • calitatea redactării și exprimării etc. 

Criteriile menționate nu sunt exhaustive. Se recomandă recenzorilor să țină cont de orice alte criterii pe care le consideră relevante.

Recenzorii trasmit Editurii „Alma Mater” un Referat de Evaluare (formular tipizat) din care să rezulte dacă manuscrisul este:

 • acceptat spre publicare;
 • acceptat spre publicare cu modificări minore;
 • acceptat spre publicare cu modificări majore;
 • respins.  

În cazul în care un recenzor acceptă lucrarea, iar un altul o respinge, lucrarea este trimisă către un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv.

Editura transmite autorului/autorilor deciziile recenzorilor; dacă este cazul, după ce moficările solicitate sunt realizate, textul se întoarce la aceiași referenți pentru decizia finală.

Identitatea recenzorilor rămâne confidențială pentru autor/autori.

Referatele de evaluare se păstrează în dosarul lucrării care se arhivează la Editură.

4. Publicarea lucrărilor

Pentru manuscrisele acceptate spre publicare, dacă este cazul, Editura „Alma Mater” încheie cu autorul/autorii Contract de Editare-Tipărire (formular tipizat).   

Editura „Alma Mater” tipărește pentru fiecare titlu un exemplar de control.  După realizarea corecturilor finale, lucrarea se consideră automat acceptată ca fiind Bună de tipar. Editura este răspunzătoare doar pentru situațiile în care forma tipărită a lucrării nu conține ultimele corecturi efectuate de autori, nu și pentru corecturile identificate ulterior.  

 


2.2. EVALUARE ARTICOLE PENTRU REVISTE 


Revistele care apar sub egida Editurii „Alma Mater” dispun de regulamente și proceduri specifice de respectarea acestora fiind responsabili Editorii-șefi și Comitetele Editoriale proprii.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal