Admitere

La Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.
Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru un singur program de doctorat.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenţii unui ciclu de studii universitare de masterat (care au acumulat cel puțin 300 de credite transferabile) şi absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 288/2004.

Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă (sau echivalentă), de studii aprofundate sau de masterat.

Candidatul admis la studii universitare de doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui ciclu de studii (de la înmatriculare până la susţinerea publică a tezei de doctorat) calitatea de doctorand, calitate asimilată cu cea de asistent de cercetare sau asistent universitar, după caz.

 

Regulament de admitere

Declarația Rectorului privind cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022

Declarația Rectorului privind cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, studii de doctorat - sesiunea a II-a

Fișa de înscriere doctorat

 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT; PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022* 

prima sesiune:

 • ·         înscrierea candidaţilor: 01 - 03 septembrie 2021;
 • ·         sustinerea testului lingvistic: 03 septembrie 2021, ora 10 - online pe platforma Microsoft Teams;
 • ·         susţinerea probei de admitere: 06 septembrie 2021, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • ·         anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

Rezultatele concursului de admitere, domeniul Ingineria Mediului 

a doua sesiune: 

 • ·         înscrierea candidaţilor: 07 – 24 septembrie 2021;
 •           sustinerea testului lingvistic: 24 septembrie 2021, ora 10 - online pe platforma Microsoft Teams;
 • ·         susţinerea probei de admitere: 27 septembrie 2020, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • ·         anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

*perioadele pot fi mărite la solicitarea conducătorilor de doctorat

 

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a) diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;

c) cartea de identitate/paşaportul;

d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

e) curriculum vitae;

f) lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

g) pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat în România, finanţate de la buget);

h) certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;

i) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;

j) un dosar plic;

k) diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIA MEDIULUIINGINERIE INDUSTRIALĂ

 

CUANTUMUL TAXELOR
 • Taxă de admitere 100 lei
 • Taxă competență lingvistică 60 lei
 • Taxă de înmatriculare 50 lei
 • Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal