Colegiul pentru învățământ terțiar nonuniversitar

Colegiul pentru învăţământ terţiar nonuniversitar al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învâţământ terţiar nonuniversitar (şcoala postliceală şi scoală de maiştri) la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale/ocupaţii corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilot (CNC) aprobat prin Hotărârea Gugernului nr. 918/2013.

Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru anul şcolar 2016-2017,
oferta educațională a Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru învâţământ terţiar nonuniversitar cuprinde următoarele calificări profesionale:
 
Şcoala postliceală:                                                               
·      Tehnician proiectant în construcţia de maşini                              
·      Tehnician tehnolog mecanic                                                             
·      Tehnician operator maşini cu comandă numerică                  
·      Optician                                                                                                         
·      Analist programator
·      Tehnician echipamente de calcul
·      Tehnician electroenergetician
·    Tehnician termoenergetician
·      Tehnician dietetician
·      Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare
·      Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului
·      Tehnician activităţi comerciale
·      Agent fiscal
·      Asistent de gestiune
·      Asistent medical de laborator
·     Tehnician maseur
·      Antrenor

 Şcoala de maiştri
·    Maistru mecanic
·    Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură
·   Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice
·   Maistru termoenergetic

Calendarul concursului de admitere:
-înscrierea candidaţilor:
-afişarea rezultatelor:
- confirmarea locurilor ocupate:

 Documente necesare la înscriere:
-cerere de înscriere;
-certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere;
-diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
-foaie matricolă pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a;
-adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească.
-dovadă de vechime în producţie de minim 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care solicitantul doreşte să o dobândească (doar pentru şcoala de maiştri).
-  acte doveditoare pentru cei care solicită  scutirea de plată a taxei de înscriere;
-3 fotografii tip buletin de identitate format 3/4 cm (cele pentru permis auto nu sunt admise);

Taxa de admitere:
Taxa de înmatriculare:
Taxa de studii:
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal