ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță

organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru următoarele posturi:

 

Nr. crt. Funcția ocupată în proiect Cod COR Numărul de luni alocate, / Numărul de ore alocate pe zi, /Numărul de zile pe luna, Nr. posturi vacante
1. Responsabil grup țintă 243201 specialist in relatii publice 8/2/21 1
2. Expert elaborare material didactic - Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate 242403 organizator/ conceptor/ consultant formare 4/4/21 1
3. Expert formator (1 grupa de cadre didactice) - Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate 242401 formator 2 luni noiembrie și decembrie 1
4. Coordonator tehnic activități formare 242403 organizator/ conceptor/consultant formare 6/4/10 1
5. Coordonator din partea partenerului P5 242403 organizator/ conceptor/consultant formare 8/2/21 1
6. Responsabil grup țintă 243201 specialist in relatii publice 18/2/21 1
7. Expert campanie informare grup țintă 243201 specialist in relatii publice 6/4/10 1
8. Expert elaborare material didactic 242403 organizator/ conceptor/consultant formare 6/4/21 3
9. Responsabil program antreprenoriat 242104 responsabil proces 18/2/10 2
10. Experți pilotare oferta educațională 235104 expert învățământ 2 luni martie și aprilie 2
11. Expert evaluare și monitorizare 242403 organizator/ conceptor/consultant formare 18/2/10 1
12. Coordonator activități aplicative program antreprenoriat 242403 organizator/conceptor/ consultant formare 18/2/21 1
13. Expert evaluare planuri de afaceri 251201 analist 2/4/21 1
14. Coordonator activități pilotare 235104 expert invatamant 18/2/21 1
15. Expert campanie conștientizare grup țintă elevi 243201 specialist in relatii publice 6/2/21 1
16. Responsabil măsuri asistență educațională și consiliere 263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională 12/2/21 1
17. Responsabil masuri asistenta educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri de afaceri 263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională 12/2/21 1

cerințele postului sunt conform capitolului Resurse Umane ale proiectului (.pdf)

A. CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

  1. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (formular);
  2. Curriculum Vitae, format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează Proiectul și postul vizat de candidat;
  3. copie după documente de identitate conform cu originalul; acte de studii care să susțină pregătirea profesională pentru postul vizat/documente care să ateste experiența în domeniul postului;
  4. declarație de disponibilitate pentru timpul alocat activității din proiect (formular);
  5. declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale care să facă candidatul incompatibil cu postul vizat (formular) / cazier judiciar;
  6. adeverința medicală eliberată de medicul de familie, valabilă în ultimele 6 luni.

Fiecare dosar de concurs va fi în format letric și electronic (CD). Dosarele se depun la camera 19, Corpul C, parter, Sediul S.A.S., în vederea înregistrării lor la Registratura UVAB

B. ETAPELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

 

Nr. crt. Data Activitatea
1. 10.06.2019 Publicare Anunț de Recrutare și Selecție pe site-ul UVAB
2. 18.06.2019, ora 14,00 Depunerea dosarelor de candidatură
3. 25.06.2019, ora 14,00 Evaluarea dosarelor de candidatură depuse
4. 26.06.2019, ora 14,00 Publicarea rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură, pe site-ul UVAB
5. 27.06.2019, ora 14,00

Etapa de formulare a contestațiilor, în urma publicării rezultatelor evaluării

Contestațiile se depun, în format letric, semnate de candidat, la sediul SAS, corpul C,parter, sala 19

6. 28.06.2019, , ora 14,00 Soluționarea contestațiilor și publicarea, pe site-ul UVAB a rezultatelor finale, în urma contestațiilor

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.