Rezultatele privind PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU STAGII DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS PENTRU O CARIERĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și a Ordinului MEN nr. 2040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională - Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție anunță candidații admiși în urma interviului derulat în data de 30.10.2018 conform procesului verbal încheiat de comisia de recrutare și selecție

 

Nr. crt. Funcția ocupată în proiect Nume prenume/admis/respins
Echipa de implementare   
 1.  Coordonator Rețea de Parteneriate, UVAB  Prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff/admis
 2. Coordonator Practica și Inovare, UVAB   Șef lucr.dr.ing. Oana Irina Patriciu/admis
3.  Expert selecție grup țintă, UVAB Șef lucr.dr.ing. Andrei Ionuț Simion/admis 
4.  Expert monitorizare grup țintă, UVAB Șef lucr.dr.ing. Eugen Herghelegiu/admis 
5. Expert actualizare curriculă, UVAB  Prof.univ.dr.ing. Ileana Denisa Nistor/admis
Echipa suport management   
1.  Asistent manager proiect  Dr.ing. Cristina Gabriela Grigoraș/admis 
 2. Responsabil financiar   Ec. Cristina Bordianu/admis
3.  Expert achiziții publice  Ec. Dan Rusei/admis 
4.  Expert resurse umane  Ec. Marinela Botezatu/admis 
5.  Expert informare și publicitate  Ing. Marius Adrian Angheluț/admis 
6.  Secretara / funcționar administrativ  Ec. Carmen Olaru/admis 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.