CORRIGENDUM LA ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA ȘI PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura  operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ), Universitatea anunță următorul corrigendum la Calendarul procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, care se va modifica după cum urmează:

Calendar de desfăşurare:

Nr.

Etapa

Perioada/data/ora

1.

Publicarea anunțului privind recrutarea și selecția personalului în proiect

15.10.2018

2.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură

15.10.2018 – 26.10.2018

 orele 16;

3.

Verificarea eligibilității candidaturilor și afisarea rezutatelor

29.10.2018

orele 16;

4.

Derularea interviului 

30.10.2018

interval orar 9-12

5.

Desemnarea candidaților admiși și afișarea rezultatelor

30.10.2018

orele 14;

6.

Depunerea contestațiilor

până pe data de 31.10.2018 pâna la orele 14

7.

Soluționarea contestațiilor

01.11.2018 până la ora 12;

8.

Afișarea rezultatelor finale.

01.11.2018 până la orele 16

Termene și modalități de contestare a deciziei Comisiei de recrutare și selecție

Contestațiile pot fi depuse conform calendarului.

Derularea interviurilor se va desfăşura în data de 30.10.2018, la ora 900, în Bacău, Str. Calea Mărășești nr.157, corp D, Et.1, sala D105. Postul este valabil pe perioada derulării proiectului nu și în situaţia în care proiectul se reziliează sau se suspendă pentru o perioadă determinată de timp.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.