Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 04.05.2017

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor universitar/conferenţiar universitar/lector universitar/asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 569 din 28 aprilie 2017, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică 6

Profesor universitar

Liliana TOPLICEANU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară 8

Conferenţiar universitar

Niciun candidat

 
3

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 10

Conferenţiar universitar

Carmen-Violeta POPESCU

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
4 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 19 Lector universitar Viorel ROBU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
Alina-Cornelia CĂPRIOARĂ CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
5 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 26 Asistent universitar Niciun candidat  
6 Facultatea de Ştiinţe Economice Departamentul de Marketing şi Management 14 Lector universitar Nicoleta CIUCESCU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
7 Facultatea de Ştiinţe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă 7 Conferenţiar universitar Constantin ȘUFARU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
8 Facultatea de Ştiinţe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă 16 Lector universitar Alexandra-Gabriela MILON CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
9 Facultatea de Ştiinţe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 12 Conferenţiar universitar Anișoara SANDOVICI CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 569 din 28 aprilie 2017, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Inginerie și Management, Mecatronică

 • Profesor universitar, poziţia 6: Acționări hidraulice și pneumatice; Aplicații moderne de dezvoltare durabilă în mecatronică avansată; Metode moderne de analiză a sistemelor hidraulice și pneumatice; Hidronică și pneutronică. Tematica postului

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară

 • Conferenţiar universitar, poziţia 8: Bazele ingineriei chimice; Bioreactoare; Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologii alimentare; Tehnologii speciale în industria produselor ecologice. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei

 • Conferenţiar universitar, poziţia 10: Analiză numerică; Probabilități și statistică; Teoria probabilităților; Metode stochastice; Elemente de biostatistică; Software matematic. Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 19: Psihologia educației; Psihologia dezvoltării; Psihologia personalității; Fundamentele psihologiei; Fundamentele psihopedagogiei speciale. Tematica postului
 • Asistent universitar, poziţia 26: Informatică+Informatică economică; Algoritmi paraleli și distribuiți; Introducere în tehnologia informației și comunicării; Tehnologii informaționale și de comunicare; Programare vizuală; Aplicații pentru dispozitive mobile; Compilatoare; Ingineria programării. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Marketing și Management

 • Lector universitar, poziţia 14: Managementul IMM-urilor; Managementul organizațiilor nonprofit; Managementul aprovizionării și desfacerii; Marketing turistic. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă

 • Conferenţiar universitar, poziţia 7: Handbal în învățământul liceal și activitățile de timp liber (C,Lp); Pregătire specializată într-o disciplină sportivă, III (C,Lp); Pregătire specializată într-o disciplină sportivă, IV (C,Lp); Educarea și dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice (C,S). Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 16: Informatizare în educație fizică, sport și kinetoterapie (C); Informatizare în educație fizică, sport și kinetoterapie (Lp); Utilizare soft-uri specializate în educație fizică, sport și kinetoterapie (C,Lp); Activități de timp liber/Badminton (Lp); Tenis de masă, Badminton (elemente folosite în kinetoterapie), (Lp); Educație fizică (S); Educație fizică (Lp). Tematica postului


Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională
 • Conferenţiar universitar, poziţia 12: Psihologie socială aplicată în terapie ocupațională (C); Psihopatologie aplicată în terapie ocupațională (C,S); Terapia ocupațională în neuropsihiatria infantilă (C); Introducere în neuroștiințe (C,S); Fundamentele psihologiei (C,S); Terapie ocupațională în sănătatea mentală (C); Psihologia dezvoltării umane (C). Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 28.04.2017-13.06.2017
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 28.06.2017-02.07.2017
 • Afişarea rezultatelor: 03.07.2017
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 03.07.2017-07.07.2017
 • Rezolvarea contestaţiilor: 10.07.2017
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 11.07.2017.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104.Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).
 

 Documente ataşate

 

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.