Regulamente proprii

Numar/codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
Carta si regulamente fundamentale
R-01-01 E4R0 Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 12.09.2014 -
R-01-02 E5R0 Regulament de organizare și funcționare a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 05.02.2013 -
R-01-03 E3R1 Regulament de ordine interioară 05.02.2013 29.01.2015
19014/13.11.2014 Organigrama Universității 18.02.2015  
Senatul
R-02-01 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 12.11.2013 -
R-02-02 E4R0 Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-02-03 E5R0 Regulamentul privind alegerile structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
R-02-04 E2R0 Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2012-2015 29.03.2013 -
R-02-05 E2R0 Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare a funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2012-2015 01.02.2013 -
21752/ 19.12.2011 Regulament pentru alegerea reprezentanților studenților în Senat și consiliile facultăților 12.12.2011 -
13123/11.09.2014
Taxele aplicabile pentru anul universitar 2014-2015, aprobate în Senat 12.09.2014 08.10.2014  -
Comisia de control a activitații rectorului și Direcției generale administrative
R-03-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de control al activitații rectorului și Direcției generale administrative (CCARDGA) a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate
R-04-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești
R-05-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-05-02 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 29.03.2013 -
R-05-03 E2R0 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii 29.03.2013  -
R-05-04 E2R0 Regulament de funcționare a Laboratorului de analiză, cercetare și formulare de strategii novatoare de predare/ învățare 29.03.2013  -
R-05-05 E2R0 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-05-06 E2R0 Metodologie pentru calcularea numărului de unități de credit aferente unei discipline 29.03.2013 -
R-05-07 E4R0 Regulament de conferire a unor titluri academice sau onorifice în cadrul Universitătii "Vasile Alecsandri" din Bacău 06.06.2013 -
R-05-08 E2R0 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competențelor pentru profesia didactică 29.03.2013  
R-05-09 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 29.03.2013 -
R-05-10 E6R0 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau - ciclul de studii universitare de licență 05.02.2015 -
R-05-11 E3R0 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat 29.03.2013 -
R-05-12 E9R1
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 22.05.2014 26.06.2014
R-05-13 E6R0
Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2013-2014 22.05.2014 -
R-05-14 E4R1 Regulament de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS); 29.03.2013 02.09.2013
R-05-15 E2R0 Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate; 29.03.2013 -
R-05-16 E3R3 Regulament de acordare a burselor pentru studenții români, din fonduri de la buget, și pentru toți studenții, din fonduri proprii; 06.12.2013 28.10.2014
R-05-17 E2R0 Regulamentul de admitere și frecventare a programelor de studii pentru studenții internaționali 05.02.2013  
R-05-18 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de licență pentru admiterea 2012 27.06.2013  -
R-05-19 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de master pentru admiterea 2012 27.06.2013 -
R-05-20 E2R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de doctorat pentru admiterea 2012 02.09.2013 -
R-05-21 E3R0 Regulament privind creditele acordate pentru activități de voluntariat 27.11.2014 -
Comisia pentru cercetare științifică și relații internaționale
R-06-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică și relații internaționale-CCSRI a Senatului Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
R-06-02 E4R0 Regulament de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.10.2014  -
Comisia pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității
R-07-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității 29.03.2013  
Consiliul de administrație
R-08-01 E2R0 Regulament de organizare si functionare al Consiliului de administratie;  29.03.2013 -
R-08-02 E3R1
Regulament de finanțare 31.01.2013 05.03.2013
R-08-03 E6R0 Metodologia de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2014 29.01.2015 -
Comisia de etică și deontologie profesională universitară
R-09-01 E3R0 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară; 

29.03.2013

-
R-09-02 E3R0 Regulament de utilizare a programului "Plagiarism detector";  29.03.2013  -
Biroul de relații internaționale și programe comunitare
R-11.01-01 E3R0 Regulament de organizare si funcționare a Biroului de  relații internaționale și programe comunitare 29.03.2013 -
R-11.01-02 E3R0 Regulament de funcționare a Biroului de programe comunitare în domeniul educației si formării profesionale 29.03.2013 -
Serviciul Biblioteca
R-11.02-01 E3R0 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-11.02-02 E3R0 Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern/ managerial
R-11.03-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern/ managerial 29.03.2013 -
Departamentul de consiliere profesională
R-11.04-01 E5R0 Regulament privind organizarea și funcționarea departamentului de consiliere profesională; 

19.12.2013

-
Departamentul de cercetare, inovare, creație artistică, performanță sportivă
      -
R-11.05-02 E3R0 Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice 29.03.2013 -
R-11.05-03 E2R0 Regulament privind finanțarea contractelor de cercetare și a contractelor instituționale, altele decât cele de cercetare 29.03.2013 -
R-11.05-04 E1R0
Regulament privind organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT) al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 31.01.2013 -
Serviciul de multiplicare și Editura "Alma Mater"
R-11.06-01 E3R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Editurii "Alma Mater" a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-11.06-02 E4R0 Regulament cadru de organizare și funcționare a revistelor/ publicațiilor periodice editate sub egida Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 27.11.2014 -
Departamentul de management
R-11.07-01 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de management 06.12.2013 -
R-11.07-02 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă 29.03.2013 -
R-11.07-03 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Echipei de siguranță a alimentului 28.02.2014  
Biroul de audit public intern
R-11.08-01 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de audit public intern 29.03.2013 -
R-11.08-02 E3R0 Carta auditului public intern 29.03.2013 -
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
R-11.11-01 E3R1 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău (CEAC) 29.03.2013 27.03.2014
Departamentul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă
R-11.12-01 E2R0 Regulamentul de funcționare a Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă 31.01.2013 -
R-11.12-02 E2R0 Statutul Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă 31.01.2013 -
Direcţia Generală Administrativă
R-12-01 E4R0

Regulament de organizare și funcționare al Direcției generale administrative

27.06.2013 -
Direcția resurse umane și salarizare
R-12.01-01 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Direcției resurse umane 29.03.2013 -
R-12.01-02 E5R7
Regulament de normare și salarizare 31.01.2013 27.11.2014
R-12.01-03 E5R0
Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 23.01.2014 -
R-12.01-04 E4R0 Regulament privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ;  29.03.2013 -
R-12.01-05 E2R0 Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău;  29.03.2013 -
R-12.01-06 E3R0 Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ cu funcții de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;  06.02.2013  
R-12.01-07 E1R0 Regulament de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern 13.09.2013  
Serviciul financiar-contabilitate
R-12.02.01-01 E3R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului financiar-contabil 29.03.2013 -
Serviciul social
R-12.02.02-01 E4R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  29.03.2013 -
R-12.02.02-02 E4R0 Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii din Bacău  29.03.2013 -
UBc 12527/2013
Tarifele de cazare pentru anul universitar 2013-2014, afișate 02.09.2013 01.10.2013 -
Secretariat general universitate
R-12.03-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
R-12.03-02 E3R0 Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 05.02.2013 -
Direcţia patrimoniu
R-12.04-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic 29.03.2013 -
R-12.04-02 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului achiziţii publice 29.03.2013 -
R-12.04-03 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului de pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
Serviciul informatizare şi comunicaţii digitale
R-12.05-01 E4R0
Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de informatizare și comunicații digitale 27.06.2013  
R-12.05-02 E4R1
Regulament privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 27.06.2013 30.09.2013
Școala de Studii Doctorale
R-13-01 E5R0 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.02.2014 -
R-13-02 E1R0 Regulament privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obținerii abilitării de către cadrele didactice ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 31.01.2013 -
R-13-03 E1R0 Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 30.09.2013  -
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.