Legislatie cadru

DenumireDescriere
Lista cerințelor legale actualizată la data de 05.12.2018. Afișată 05.12.2018
HG 26/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale (MEN), actualizată 06.10.2018, afișată 06.10.2018
HG 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, actualizată până la 05.12.2018. Afișată 05.12.2018
Legea 1/2011 LEN Legea educaţiei naţionale, actualizată până la data de 23.10.2018 (UBc 22015/23.10.2018), afișată 05.12.2018
Legea 84/24.07.1995 Legea învăţământului, actualizată până la data de 01.07.2010
Legea 128/12.07.1997 Statutul personalului didactic, actualizată până la data de 27.01.2010
Legea 441/18.07.2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă completată de L 224/2005
Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informații de interes public (actualizată până la data de 01.02.2013). Afișată 09.05.2016
Norme L544/2001 Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001. Afișată 09.05.2016.
Legea 224/11.07.2005 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
OUG 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației (actualizată până la data de 30.12.2014). Aprobată de Legea 87/2006. Afișată în data de 09.05.2016
Legea 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată până la data de 25.03.2013
HG 890/20.08.2008 privind calificările şi titlurile conferite absolvenţilor înmatriculaţi în anul I 2005-2008
OG 10/12.08.2009 privind dreptul studenţilor Universităţii "Spiru Haret" de a continua studiile. Anulată de art. 1 din Legea 109/26.05.2017
Ordonanţa 22/29.08.2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare în valută art. 1 şi 3 şi Anexa modificate de Legea 1/2010
Legea 1/2010 pentru aprobarea OG 22/2009
OMEN 3392/27.02.2017 Privind criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanți la învățământul de stat, învățământ cu frecvență. Actualizare la data de 16.10.2017, afișat 26.10.2017
OMECTS 3666/30.03.2012 Codului drepturilor și obligațiilor studenților (afișat 09.05.2016)
OMEN 3047/15.01.2018 Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul  2018. Afișat 05.12.2018
MECTS 5745/13.09.2012 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (anulat de OMEN 3850/2017)
OMEN 3850/02.05.2017 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, actualizare Legis 17.09.2018 (afișat 21.09.2017)
OMEN 657/21.11.2014 Regulamentul privind regimul actelor de studii
OMEN 651/19.11.2014 Metodologia privind mobilitatea academică a studenților. Afișat 31.08.2016
HG 607/23.07.2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență. Afișat 31.08.2016
OMENCȘ 6125/20.12.2016 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenlor de licență/ diplomă și disertație. Actualizată la 05.12.2018. Afișat 05.12.2018
OMENCȘ 6102/15.12.2016 Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat (valabil începând cu anul universitar 2017-2018). Actualizat 05.12.2018. Afișat 05.12.2018
HG 42/31.01.2017 Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți. Vezi art. 205 din Legea 1/2011. Afișat 28.11.2017
OG 42/26.08.2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (respectarea capacității de școlarizare). Actualizare Legis 07.02.2017. Afișat 28.11.2017
HG 25/26.08.2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimulu străinilor în România. Actualizată la 22.11.2017, afișată 22.11.2017
Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în 2014, afișată 21.12.2017
HG 681/29.06.2011 Codul studiilor doctorale. Actualizare 6.12.2017. Afișat 05.12.2018
OMENCȘ 6156/22.12.2018 Organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini. Actualizare 17.10.2018. Afișat 05.12.2018
OMEN 3714/21.05.2018 Regulamentul de organizarea, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic (RMU) al universităților din România. Afișat 05.12.2018
HG 577/09.08.2017 Denumirea calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017. Actualizată și afișată 05.12.2018.

 

HG-uri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior (specializările/ programele de studii universitare de licență)

HG 1371/03.12.1996 valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 1371/03.12.1996 valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 294/16.06.1997 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1997/1998 (valabilă şi seral)
HG 442/31.07.1998 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1998/1999 şi 1997/1998 (modifică HG 294/1997)
HG 535/01.07.1999  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1999/2000 (valabila şi pentru seral şi ff, conf. art. 4)
HG 696/17.08.2000  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (înlocuieşte HG 535/1999, valabila şi pentru seral şi ff)
HG 1215/29.11.2000  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (valabilă şi pentru seral şi ff chiar dacă nu precizează)
HG 410/25.04.2002  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003, înlocuită de 944/2002
HG 944/02.08.2002  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003
HG 1082/11.09.2003 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003 şi 2003/2004
HG 1609/30.09.2004 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2004/2005
HG 676/28.06.2007  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 2005/2006, 2006/2007 şi 2007/2008
HG 981/22.08.2007  completare HG 676/2007 pentru Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
HG 635/11.06.2008 republicată MOf 834/11.12.2008  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2008/2009
HG 749/24.06.2009 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2009/2010 şi pentru 2010/2011 pentru ceea ce nu este completat sau modificat de HG 631/2010
HG 1093/ 30.09.2009 Actualizare HG 749/2009 pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor şi structurii universităţilor
HG 631/30.06.2010 pentru actualizarea HG 749/2009 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2010/2011. Acolo unde nu modifică şi nu completează se aplică HG 749/2009 actualizată cu HG 1093/2009.
HG 966/29.09.2011 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2011-2012. Afişată 04.10.2011.
HG 707/18.07.2012 valabilă pentru seriile care au început studii în anul universitar 2012-2013. Afișată 18.10.2012.
HG 69/27.02.2013 Valabilă pentru seriile care au inceput studiile în anul universitar 2012-2013. Afișată 08.04.2013.
HG 493/17.07.2013 Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Afișată 02.09.2013.
HG 580/09.07.2014 Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Conține titlurile pentru seriile înmatriculate în anul I cu anul 20011-2012 până la 2013-2014. Afișată 24.07.2014
 HG 575/15.07.2015 Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 781/23.09.2015. Afișată 04.05.2016
HG 376/18.05.2016 Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 654/14.10.2016. Afișată 18.10.2016
HG 140/16.03.2017 Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 615/30.08.2017. Afișată 03.11.2017
HG 158/29.03.2018 Valabilă pentru seria de anul 2018-2019. Actualizare Legis 21.09.2018, cu HG 692/05.09.2018. Afișată 21.09.2018

 

 

Ordinele de ministru și HG pentru aprobarea programelor de master evaluate de ARACIS

 OMECT 5538/30.09.2008 Valabil cu anul universitar 2008-2009.
OMECTS 5394/30.09.2009 Valabil pentru seria de anul I 2009-2010. Nu se specifică în ordin anul de aplicare. Modifică OMECT 3628/2008 (s-ar putea aplica cu 2008/2009)
OMECTS 4630/11.08.2010

Valabil pentru seria de anul I 2010-2011.

OMECTS 5483/28.09.2011 Valabil pentru seria de anul I 2011-2012
OMECTS 4945/31.07.2012 Valabil pentru seria de anul I 2012-2013. Afișat 16.06.2014
 HG 581/30.07.2013 Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Conține actualizările din HG 303/16.04.2014. Afișată 03.05.2016
 HG 582/16.07.2014 Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Actualizată cu HG 827/01.10.2014. Afișată 03.05.2016
HG 595/22.07.2015 Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 778/23.09.2015. Afișată 03.05.2016
HG 402/02.06.2016 Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 664/14.09.2016. Afișată 18.10.2016
HG 117/16.03.2017 Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 614/30.08.2017. Afișată 03.11.2017
HG 691/05.09.2018 Valabilă pentru seria de anul I 2018-2019. Actualizare Legis 21.09.2018 a HG 185/04.04.2018. Afișată 21.09.2018 

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.