Proiecte din fonduri structurale

În prezent, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău participă la derularea următoarelor proiecte din fonduri structurale:


Nr.

crt.
Facultatea/

Statutul UB
Tipul proiectului/ PerioadaProiectul
ID/An/Alte date
Coordonator/
Coordonator instituţional
1

Inginerie/

UB Coordonator

POS-DRU
2010-2013

Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii (REGIOSIM)

POSDRU/156/1.2/G/136423

Parteneri: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Politecnico di Torino, Italia, S.C. Ascendia Design S.R.L. București

Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

2

Inginerie/

UB Partener

POS-DRU
2010-2013
Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic
Coord.: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

POSDRU/90/2.1/S/63960
Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff

3

Inginerie/

UB  Partener

POS-DRU
2011-2013
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem, bazat pe proiectarea şi implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea experienţei şi accesarea informaţiei în contextul promovării universităţii inovative

Coord.: MECTS
POSDRU/86/1.2/S/55585
Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

4

Inginerie/

UB  Partener

POS-DRU
2008-2011

Burse doctorale – O investiţie în inteligenţă (acronim BRAIN)

Coord.: Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi

POSDRU/6/1.5/S/9

Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

5

Inginerie/

UB  Partener

POS-DRU
2010-2013
Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale (ValueDoc)
Coord.: Universitatea Politehnica Bucureşti
POSDRU/107/1.5/S/76909
Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

6

Inginerie/

UB  Partener

POS-DRU
2011-2014
Formarea viitorilor cercetători-experţi prin programe de burse doctorale (EXPERT)
Coord.: Universitatea Politehnica Bucureşti
POSDRU/107/1.5/S/76903
Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr

7

Inginerie/
UB Partener

POS-DRU
2009-2012

PLM-ADAPTOR
POSDRU/60/2.1/S/34217

Coord.: ADA Computers SRL

Prof. univ. dr. ing.
Carol Schnakovszky
8

Inginerie/
UB Partener
POS-DRU
2012-2014
Instruirea, calificarea şi certificarea rezultatelor învăţării anterioare în domenii de succes – calea spre un viitor mai bun
POSDRU/108/2.3/G/79768
Coord.: SC Arhiproiect SRL Bacău
Prof. univ. dr. ing.
Carol Schnakovszky
9

Inginerie/

UB Partener

POS-DRU
2010-2013

Calitate şi expertiză în elaborarea şi implementarea metodologiei de obţinere şi testare de produse competitive prin formarea profesională în cadrul unor noi programme de master cu impact major pe piaţa muncii

POSDRU/86/1.2/S/56711

Prof. univ. dr. ing.
Adriana Fînaru

10

Ştiinţe Economice/
UB Coordonator
POS-DRU
2009-2011

Pregătire practică pentru piaţa muncii

POSDRU/22/2.1/G/19046 

Prof. univ. dr. Mihai Deju 

11

Ştiinţe/

UB Participant

POS-DRU
2010-2012
Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior
Coord: CNFIS
POSDRU/60/2.1/S/41750
Conf. univ. dr. Venera Cojocariu

12

Inginerie/

UB Partener

POS-DRU
2014-2015

Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)
POSDRU/156/1.2/G/138873

Coord: ADI EuroNEst Iași

Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff 

13

FSMSS/

UB Coordonator

POS-DRU
2010-2013
TEORO - terapia ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă – specializări universitare Europene, nou introduse în Romania, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse
POSDRU/86/1.2/S/63545
Conf. univ. dr. Gabriela Raveica

14 Inginerie/

UB Coordonator
POS-DRU
2014-2015
Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice
POSDRU/160/2.1/S/133020
Prof. univ. dr. ing. Ion Cristea
15 Ştiinţe Economice/
UB Coordonator
POS-DRU
2014-2015
Extinderea oportunităţilor de învăţare prin inovare, cercetare şi interacţiunea cu mediul de afaceri
POSDRU/156/1.2/G/137623
Lector. univ. dr. Anca Stangaciu
16 Litere/

UB Participant
POS-DRU
2014-2015
Organizarea şi desfăşurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învăţământ, în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii: „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”
Coordonator: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea
17 FSMSS/

UB partener
POS-CCE
2014-2015
Creşterea Competitivităţii Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub si stimularea interacţiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse şi servicii de înaltă tehnologie
Componenta de cercetare: SIMAPS - Sistem de monitorizare și asistență pentru persoanele cu nevoi speciale
Coordonator : Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Euronest, Iaşi
Cod SIMS 49786/17.11.2013
Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleţ
 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.