Comisia de monitorizare

Rolul Comisiei de monitorizare este de coordonare și îndrumare metodologică în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor de sistem/ procedurilor operaționale/ instrucțiunilor.

 

Obiective și activități:

 1.  Urmărește modul de stabilire a obiectivelor generale și specifice ale universității și monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță.
 2.  Analizează activitățile și acțiunile/ operațiile pentru realizarea obiectivelor specifice.
 3.   Analizează riscurile identificate pentru acțiunile și activitățile de realizare a obiectivelor.
 4.  Propune modalități de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, având la bază obiectivele generale și specifice.
 5. Analizează și avizează procedurile de sistem/ operaționale/ instrucțiunile elaborate în cadrul universității și le transmite spre aprobare rectorului universității.
 6. Inventariază documentele, fluxurile de informații, procesele și modul de comunicare între facultăți/ departamente/ servicii/ birouri din cadrul universității și alte entități.
 7. Stabilește un sistem de evaluare a desfășurării activităților pentru realizarea obiectivelor pe baza Rapoartelor anuale de monitorizare a indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul facultăților/ departamentelor/ serviciilor/ birourilor. 
 8.  Pe baza Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță evaluează stadiul realizării obiectivelor generale și specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial.
 9. Urmărește stadiul de realizare a perfecționărilor/ instruirilor din Programul de pregătire profesională a personalului.
 10. Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul facultăților/ departamentelor/ serviciilor/ birourilor.
 11. Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

 

Documente:

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.