Documente de referință

  • Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare
  • O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  • H.G. nr. 1418/2006, pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Române  de asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
  • Ordinul M.E.C.T. nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior
  • Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi hotărârile Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA, 2009
  • Regulamentul de organizare și funcționare al CEAC
  • Procesul de evaluare al cadrelor didactice
  • Inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.