Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității

        La nivelul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău funcționează Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC). Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.
        Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaționale oferite de către universitate.
        Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Universitate:
·  coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare;
·   elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la nivel de Universitate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
·   formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei. 

 

       Membrii Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Președinte :
          Conf. univ. dr. Veronica Loredana BALAN 


Membri :
  • Conf. univ. dr. Aristița ROTILĂ
  • Conf. univ. dr. ing.  Narcis BÂRSAN
  • Prof. univ.dr. ing. Ion CRISTEA - Președinte Sindicatul Salariaților din Universitate
  • Monica V.  ȘTEFAN - Reprezentant al Ligii Studențești din Universitate
  • Ing. Doru SIMOVICI - Președinte Camera de Comerț și Industrie Bacău, reprezentantul angajatorilor
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.