Școala de Studii Doctorale

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a dobândit calitatea de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) în anul 2007 în domeniul fundamental Științe Inginerești. Actualmente, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău funcționează  o Școală  Doctorală  cu două domenii de doctorat: Inginerie Industrială și Inginerie Mediului.

În prezent, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) prin Decizia Rectorului nr.117/18.02.2016 are următoarea componență:

Director CSUD: Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU ‐  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;

Membri CSUD:
  • Prof.univ.dr. Maricel AGOP ‐ Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
  • Dr.ing. Dumitru BONTAŞ ‐ S.C. ”Terra Nova" Bacău;
  • Dr.ing. Anton PAL ‐ S.C. Aerostar S.A. Bacău;
  • Dr.ing. Iulian‐Ionel MOVILĂ ‐ Agenţia pentru Protecţia Mediului din Bacău;
  • Prof.univ.dr. Rodica STURZA - Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei;
  • Dr.ing. Cristian RADU – Administrația Națională "APELE ROMÂNE", Administrația Bazinală de Apă SIRET-Bacău;
  • Drd. Florina FABIAN ‐ Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;
  • Drd. Cosmin-Alexandru IANCU‐ Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. 
Activitatea Școlii Doctorale se desfășoară în conformitate cu reglementările naționale și cu reglementările interne, fiind supusă în permanență analizei, astfel încât să poată fi luate la timp măsuri de îmbunătățire. Ca urmare, Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat a fost actualizat sistematic, astfel încât să  permită  rezolvarea problemelor apărute. Ultima actualizare a intrat în vigoare la data de 29.03.2016 și stabilește modul de desfășurare a activității de doctorat în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin HG 681/29.06.2011, a Ordonanței de Urgență nr. 134/02.03.2016 privind modificarea și completarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat și a Cartei Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.